logo

  STRONA GŁÓWNA JS


  AKTUALNOŚCI Uwaga trwają wybory Delegatów w regionach na Oddziałowe Zebrania Delegatów
  left left left left

 • Czas pracy niepełnosprawnych znów korzystniejszy!

  2014-07-25

  Co do zasady, pracownicy wykonują pracę w tzw. normach podstawowych, tj. przez 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Również wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień. Legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności daje jednak możliwość krótszej pracy – bo przez 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

  Do dnia 9 lipca 2014 r. warunkiem stosowania takich obniżonych norm jest przedstawienie przez pracownika zaświadczenia o celowości ich stosowania. Uprawnionym do jego wydania jest lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną.

  1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego W wyroku z dnia 13 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 17/11) Trybunał Konstytucyjny uznał przepis art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconych norm od uzyskania powołanego zaświadczenia, za niezgodny z konstytucją. Zakwestionowany przepis traci moc z upływem 12 miesięcy od dnia opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. najpóźniej w dniu 9 lipca 2014 r.


  2. Stan prawny od 10 lipca 2014 r. Z tą datą przestanie obowiązywać przepis uzależniający pracę osób niepełnosprawnych w wymiarze 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo od zaświadczenia lekarza. W trakcie prac legislacyjnych są już przepisy znoszące ten obowiązek. Bez zmian pozostają natomiast uprawnienia osób legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym, zwiększając wymiar wypoczynku w porównaniu do zwykłego urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom na podstawie kodeksu pracy, z 20 dni do 30 dni lub z 26 dni do 36 dni. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z wymienionych powyżej stopni niepełnosprawności (art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji).


 • Prawo: poradnik urlopowicza

  2014-07-23

  1.Prawo do urlopu Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 20 lub 26 dni. Urlop wypoczynkowy może być podzielony na części, z tego przynajmniej jedna część wypoczynku musi trwać nie mniej niż 14 dni kalendarzowych. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów,który stanowi kompromis między planami wakacyjnymi pracownika a koniecznością zapewnienia normalnego funkcjonowania zakładu pracy. Pracodawca może zrezygnować z ustalania planu urlopów i wówczas termin urlopu jest ustalany po porozumieniu z pracownikiem.

  2. Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu? Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, jeżeli jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Odwołanie pracownika z urlopu ma charakter polecenia służbowego. Jednocześnie § 2 omawianego artykułu, nakłada na pracodawcę obowiązek pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu (np. koszty przejazdu czy zakwaterowania).

  3.Jakie uprawnienia dla pracujących w upalne dni? Głównym przywilejem jest prawo do bezpłatnych, zimnych napojów, gdy praca wykonywana w warunkach podwyższonej temperatury powietrza odbywa się: na otwartej przestrzeni w temperaturze ponad 25 st. C. w pomieszczeniach zamkniętych przy temperaturze ponad 28 st.C. Przepisy BHP nie wskazują górnej granicy temperatury po przekroczeniu, której pracownik może wstrzymać się od wykonywania pracy. • Spotkanie z Pracodawcą

  2014-07-10

  Koleżanki i Koledzy!


  24 czerwca 2014 roku NSZZ "Solidarność" wraz z pozostałymi organizacjami związkowymi działającymi

  w TESCO /Polska/ Sp. z o.o. rozpoczęła negocjacje z Pracodawcą dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2014 roku.
  Na spotkaniu w dniu 8 lipca 2014 r. NSZZ "Solidarność" złożyła na ręce prezesa Ryszarda Tomaszewskiego pismo w którym zwraca się z wnioskiem o przekazanie niezbędnych informacji dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. Rozmowy z Pracodawcą będą kontynuowane po analizie informacji uzyskanych od Zarządu TESCO.


 • Europejskie Rady Zakładowe Tesco

  2014-06-13

  Koleżanki i koledzy


  W dniach 11 i 12 czerwca 2014 roku w Wielkiej Brytanii odbyło się kolejne posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej TESCO. Pracowników TESCO /Polska/ Sp. z o.o reprezentowali członkowie Europejskiej Rady Zakładowej Elżbieta Jakubowska i Magdalena Zydler. Podczas spotkania głos zabrała Elżbieta Jakubowska, która poruszyła kwestie związane z:

  1.Wynagrodzeniami

  2.Warunkami pracy w Polsce w tym:

  a)Redukcją zatrudnienia.

  b)Przeciążeniem pracą.

  c)Stresem.

  d)Rozwiązywaniem umów o pracę.

  e)Szkoleniami.

  Następne spotkanie odbędzie się w czerwcu 2015 roku.


 • Postulaty podwyżkowe

  2014-06-05

  Koleżanki i koledzy


  Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Tesco Polska Sp. z o.o. wystąpiła do pracodawcy z postulatami podwyżkowymi na 2014 rok.

  Na podstawie siatki płac:

  Warszawa-10% dla pracowników podstawowych wszystkich grup liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia brutto.

  Duże Miasta-10% dla pracowników podstawowych wszystkich grup liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia brutto.

  Pozostałe Miasta-10% dla pracowników podstawowych wszystkich grup liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia brutto plus 5% w ramach likwidacji regionalizacji płac

  Kierownicy działów-5% liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia brutto-nie mniej niż 200 zł

  Kierownicy stoisk-5% liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia brutto-nie mniej niż 200 zł

  Specjaliści BHP-5% liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia brutto- nie mniej niż 200 zł


 • WYBORY NA KADENCJĘ 2014-2018


 • Kiedy można zwolnić chorego pracownika?

  źródło:ONET.PL; 2014-04-29

  Jedną z podstawowych regulacji ochronnych przewidzianych w Kodeksie pracy jest zakaz wypowiedzenia umowy choremu pracownikowi. Odpowiada mu ukształtowany już wśród pracodawców i pracowników pogląd, zgodnie z którym pracownika na chorobowym nie można zwolnić.

  Ochrona ta nie jest jednak bezwzględna, ma bowiem swoje czasowe granice. Ponadto nie wszystkie przypadki uzasadniają zastosowanie wobec pracownika norm ochronnych. Niekiedy pracownik na chorobowym może spodziewać się wypowiedzenia, a nawet dyscyplinarnego zwolnienia.

  Ochrona pracownika na zwolnieniu chorobowym przed wypowiedzeniem umowy przez pracodawcę wynika z art.41 K.p. Zgodnie z tym przepisem pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi, który przebywa na urlopie lub jest nieobecny w pracy z innych usprawiedliwionych przyczyn, o ile nie minął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Do tych innych przyczyn zalicza się m.in. chorobową absencję pracownika. Z brzmienia przywołanego przepisu nie wynika wprost, że ochrona przed wypowiedzeniem chorego pracownika ma charakter czasowy. Wskazuje jednak na to ostatnia część art. 41 K.p., mówiąca o tym, iż ochrona obowiązuje do czasu upływu okresu uprawniającego pracodawcę do natychmiastowego rozwiązania umowy. Taki tryb ustania zatrudnienia - bez zastosowania wypowiedzenia - kojarzy się najczęściej z dyscyplinarnym zwolnieniem pracownika. W tym przypadku mamy jednak do czynienia ze zwolnieniem bez winy po stronie zatrudnionego.

  Czytaj dalej • Koniec szybkich zwolnień z pracy

  źródło:ONET.PL; 2014-04-29

  Zatrudnieni na czas określony zyskają dłuższy okres wypowiedzenia. Taki będzie skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Jak czytamy w gazecie, unijny Trybunał rozpatrywał pytanie Sądu Rejonowego w Białymstoku. Uznano, że nie można stosować dwutygodniowego wymówienia wobec pracujących na czas określony, którzy wykonują obowiązki podobne do tych świadczonych przez zatrudnionych na stałe. Takie rozwiązanie dyskryminuje tych pierwszych, bo okres wypowiedzenia dla pracujących na czas nieokreślony jest dłuższy -zależy od stażu pracy i wynosi do 3 miesięcy.

  W praktyce wyrok ten przesądza konieczność zmian w kodeksie pracy w zakresie wypowiadania umów na czas określony. Będzie miał więc znaczenie dla ponad 3 milionów Polaków, którzy są zatrudnieni na tej podstawie. Krajowe przepisy nie mogą wskazywać, że umowy terminowe-trwające dłużej niż pół roku-rozwiązuje się z krótkim, 2-tygodniowym wypowiedzeniem, a na czas nieokreślony nawet za 3-miesięcznym.

  Czytaj dalej • Spotkanie z Pracodawcą

  2014-04-29


  24 kwietnia 2014 r. w Krakowie doszło do spotkania pomiędzy reprezentantami pracodawcy, a przedstawicielmi związków zawodowych działającuch w TESCO/Polska/ Sp. z o.o.

  Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

  1. Sytacja ekonomiczna firmy.

  2 .Udzielanie kredytów na preferencyjnych warunkach.

  3 .Karta club card

  4.Sprawy bieżące

  Kolejne spotkanie przewidziane jest na 28 i 29 maj 2014r.


 • Urlop po urodzeniu kolejnego dziecka

  źródło:ONET.PL; 2014-04-29

  Pracownica korzysta obecnie z urlopu rodzicielskiego na pierwsze dziecko, które urodziła w zeszłym roku. Okazało się, że jest ponownie w ciąży. Co będzie w sytuacji, gdy urodzi dziecko w czasie urlopu rodzicielskiego? Czy w takiej sytuacji ponownie będzie miała prawo do urlopu rodzicielskiego w tym roku na drugie dziecko? Pracownica nabędzie prawo do urlopu rodzicielskiego z tytułu urodzenia drugiego dziecka, jeżeli spełni ustawowe warunki uprawniające do tego urlopu. Urodzenie dziecka w trakcie urlopu rodzicielskiego spowoduje przerwanie tego urlopu i rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego.

  Nie ma przeszkód, aby pracownica ponownie wykorzystała w tym roku urlop rodzicielski z tytułu urodzenia drugiego dziecka. Przepisy nie ograniczają bowiem prawa do urlopu rodzicielskiego w przypadku ponownego nabycia do niego prawa. Urodzenie drugiego dziecka wpłynie jednak na prawo pracownicy do urlopu rodzicielskiego.

  Czytaj dalej • WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH !!!

  2014-04-14
  Wszystkim pracownikom Tesco pragniemy złożyć życzenia: zdrowych, pogodnych świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego "Alleluja"

  Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"
  przy Tesco Polska Sp. z o.o.


 • Spotkanie z Pracodawcą

  2014-04-14


  10 kwietnia w Krakowie odbyło się spotkanie pomiędzy Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność" a przedstawicielami Zarządu TESCO/Polska/ Sp z o.o.

  Na spotkaniu omówiono wszystkie zmiany jakie nastąpiły w naszej Organizacji Związkowej po wyborach na kadencję 2014/2018. Pracodawca zapoznał Nas z nową organizacją pracy w skarbcach oraz zaprezentował elektroniczne urządzenie do mierzenia czasu pracy. Komisja Zakładowa poruszyła temat zmian "nazw stanowisk pracy", które naszym zdaniem nie istnieją w firmie TESCO/Polska/ Sp z o.o.

  "Solidarność"poinformowała pracodawcę o złożeniu wniosku do Głównej Inspekcji Pracy w Warszawie o przeprowadzenie kontroli pod kątem zgodności z prawem zmian wprowadzanych przez pracodawcę. Pod koniec spotkania omówiono bieżące problemy w poszególnych placówkach handlowych.


 • Refundacja Okularów

  2014-04-14


  Jeśli w ramach badań profilaktycznych lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych) lekarz stwierdzi potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok, należy zapewnić je pracownikowi. Oznacza to, że pracodawca musi je sfinansować (zwrócić koszty ich zakupu).
  Pracodawca ma prawo ustalić limit, do wysokości którego będzie finansował pracownikowi okulary. Jednak limit ten powinien uwzględniać stawki rynkowe - czyli co najmniej minimalną wartość okularów o danych parametrach.

  Nie można też ograniczać odgórnie częstotliwości refundacji okularów. Już podczas badań wstępnych lekarz może zalecić ich stosowanie. Jeśli później - np. w trakcie badań okresowych - okaże się, że pracownikowi są potrzebne mocniejsze szkła, pracodawca ma obowiązek znowu je zapewnić. Jeśli zaś między kolejnymi badaniami wzrok pracownika pogorszy się, może on wystąpić o skierowanie go na dodatkowe badania przed terminem upływu ważności poprzednich. Pracodawca powinien uwzględnić taki wniosek. W przypadku gdy lekarz uzna, że trzeba ponownie zapewnić okulary (o innych parametrach), pracodawca musi je zrefundować.

  źródło-Szymon Sokolik, Redaktor Naczelny miesięcznika "Aktualności kadrowe"


 • Spotkanie Komisji Zakładowej

  2014-04-13

  Koleżanki i koledzy,

  9 Kwietnia 2014 roku w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie Komisji Zakładowej związku zawodowego NSZZ "Solidarność" działającego przy Tesco /Polska/ Sp. z o. o.

  Na spotkaniu podęto decyzje związane z prawidłowym funkcjonowaniem naszej organizacji, ponadto Komisja Zakładowa podjęła decyzję o powołaniu pięciosobowego Prezydium.

  Skład Prezydium

  Elżbieta Jakubowska - Przewodnicząca
  Wioletta Stanaszek - Pierwszy Zastępca Przewodniczącej/Skarbnik
  Beata Michajluk - Zastępca Przewodniczącej/Sekretarz
  Danuta Pietrzyk - Zastępca Przewodniczącej
  Magdalena Zydler - Zastępca Przewodniczącej  (na zdjęciu Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Tesco /Polska/)


 • Zakładowe Zebranie Delegatów

  2014-03-31

  Koleżanki i koledzy,

  W dniach od 27 do 28 marca 2014 roku w Krakowie odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy TESCO Polska Sp. z o.o.

  Pierwszego dnia Przewodnicząca Komisji Zakładowej Pani Elżbieta Jakubowska przedstawiła przybyłym Delegatom sprawozdanie z wyborów delegatów na ZZD w poszczególnych okręgach wyborczych, oraz omówiła pracę Komisji Zakładowej za okres działania 2012-2014 rok. Następnie skarbnik związku Wioletta Stanaszek przedstawił sprawozdanie finansowe w którym omówiła przychody, oraz wydatki Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska Sp. z o.o. Po omówieniu sprawozdań Pani Elżbieta Jakubowska przedstawiła Delegatom najważniejsze kwestie związane z utworzeniem nowej struktury w naszej organizacji, która została przyjęta z dużym entuzjazmem.

  Głównym celem obrad było przeprowadzenie wyborów zarządu naszej organizacji tj. Przewodniczącej Komisji Zakładowej, Komisji Zakładowej oraz, Komisji Rewizyjnej.

  Przewodniczącą NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska Sp. z o.o. została wybrana

  Pani Elżbieta Jakubowska

  Członkami Komisji Zakładowej zostali:

  Cerndt Izabela, Felkel Piotr, Łukiewicz Ewa, Michajluk Beata, Pajer Mieczysław, Pietrzyk Danuta, Polaczek Paweł, Polska Sabina, Wioletta Stanaszek, Zydler Magdalena.

  Członkami Komisji Rewizyjnej zostali

  Marlena Nalepka, Ewelina Arciszuk, Ewa Szwajnoch, Grzegorz Lech, Małgorzata Czarnecka. Na liście rezerwowej do Komisji Rewizyjnej znalazła się Agnieszka Długosz.

  Drugiego dnia obrad zostały omówione kwestie związane z Sekcją Handlu, oraz zostały przeprowadzone wybory Delegatów do Sekcji Handlu.

  Delegatami Sekcji Handlu zostali:

  Basta Artur, Długosz Agnieszka, Felkel Piotr, Jakubowska Elżbieta, Nalepka Marlena, Pietrzyk Danuta, Zydler Magdalena.

  Po zakończeniu Zakładowego Zebrania Delegatów spotkała się nowo wybrana Komisja Zakładowa, która omówiła bieżące sprawy związane z działalnością KZ.  (na zdjęciu od lewej strony Przewodnicząca Komisji Zakładowej Elżbieta Jakubowska, oraz Przewodniczący Sekcji Pracowników Handlu Alfred Bujara)


 • KOMUNIKAT!

  2014-03-26

  Koleżanki i koledzy,

  Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy TESCO /Polska/ Sp.z o.o. Wzywa do NIE podpisywania "Informacji o zmianie nazwy stanowiska pracy" proponowanej przez Pracodawcę. Powyższa informacja nie wymaga podpisów pracowników. Podane przez Pracodawcę stanowiska pracy nie istnieją, nie znajdują się w zapisach Regulaminu Wynagradzań ani Regulaminie Pracy.


 • KOMUNIKAT

  2014-03-20

  Koleżanki i koledzy,

  Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy TESCO /Polska/ Sp. z o.o. APELUJĘ do członków związku o nie podpisywanie dokumentu "Zmiany warunków pracy i płacy za porozumieniem stron",w którym zmieniane zostaną obecnie obowiązujące stanowiska pracy. Zmiany stanowisk pracy,które chce wprowadzić pracodawca nie istnieją w TESCO /Polska / sp z o.o. nie są ujęte w Regulaminie Wynagradzania, a tym samym naruszają obowiązujące prawo .


 • Zakładowe Zebranie Delegatów

  2014-03-12

  Koleżanki i koledzy,


  27/28 marca 2014 roku przy ul. Rzemieślniczej 4 w Krakowie odbędzie się Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" przy TESCO Polska Sp. z o.o. Wszelkie dodatkowe informacje na temat zjazdu można uzyskać pod numerami telefonu 663045794 lub 535045192.


 • Wybory Kadencja 2014-2018

  2014-02-25

  Koleżanki i koledzy,

  Nasza Organizacja jest w trakcie przeprowadzania wyborów Delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów, które odbędzie się w marcu. W najbliższym czasie wybory odbędą się w regionie Śląsko-Dąbrowskim, Warmińsko-Mazurskim, oraz Zachodnio Pomorskim.  (Na zdjęciu członkowie naszego związku podczas wyborów z SM Głogowie)


 • WYBORY NA KADENCJĘ 2014-2018


  Koleżanki i koledzy od stycznia 2014 roku rozpoczynają się wybory Delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów, oraz Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy TESCO Polska Sp. z o.o. Na kadencje 2014-2018. Informację o terminach, oraz godzinie przeprowadzenia wyborów na poszczególnych sklepach będziemy przekazywać na bieżąco. Poniżej znajdują się formularze dla kandydatów na delegatów ,wypełnione elektronicznie należy przesyłać na adres email przewodniczacy-solidarnosc-tesco@wp.pl • Ruchomy czas pracy

  2013-12-02


  Odpowiadając na propozycję podpisania porozumienia pomiędzy TESCO /Polska / Sp. z o.o. a NSZZ „Solidarność” w sprawie tzw. „ruchomego czasu pracy”, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarnoć TESCO Sp. z o.o. stwierdza, że w obecnej sytuacji nie widzi potrzeby regulowania tej drażliwej kwestii w drodze porozumienia.
  W piśmie z dnia 19 listopada 2013r. Pracodawca pisze: dla większości naszych kolegów i koleżanek rozwiązanie to jest korzystne, co potwierdzają liczne zapytania od nich, czy możliwa już jest praca w ruchomym czasie pracy. Jeśli to prawda, to, zdaniem Komisji Zakładowej, Pracodawca może skutecznie zaspokoić wszystkie swoje potrzeby dotyczące ruchomego czasu pracy w oparciu o indywidualne wnioski pracowników, które nie wymagają akceptacji związków zawodowych i zawieranie dodatkowego porozumienia w tym zakresie nie wydaje się zasadne.


 • Pracodawca odmawia przywrócenia do pracy

  2013-11-25


  Jeżeli pracownik domagał się przywrócenia do pracy i prawomocny wyrok sądu jest dla niego korzystny, to z chwilą zgłoszenia przez tego pracownika gotowości do podjęcia pracy (w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy), pracodawca ma obowiązek odnowić stosunek pracy o dotychczasowej treści. W przypadku odmowy pracodawcy przywrócenia do pracy pracownika na poprzednich warunkach, istnieje możliwość zastosowania procedury mającej na celu wymuszenie na nim wykonania orzeczenia sądu.


  Po pierwsze, pracownik musi uzyskać klauzulę wykonalności na wyroku przywracającym go do pracy. Stosowny wniosek o nadanie klauzuli wykonalności należy złożyć w sądzie rejonowym, w którym sprawa się toczyła. Po drugie, pracownik składa ten wyrok wraz z wnioskiem egzekucyjnym do organu egzekucyjnego (sąd rejonowy w którego okręgu czynność ma być wykonana). Sąd po wysłuchaniu obu stron i ustaleniu, że pracodawca nie wypełnił ciążącego na nim obowiązku, wyznaczy kolejny termin do wykonania wyroku. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi (pracodawcy), sąd na wniosek wierzyciela (pracownika) nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy termin do wykonania czynności. W jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż dziesięć tysięcy złotych, chyba że dwukrotnie wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać miliona złotych. Czytaj dalej


 • „Solidarność” zaskarży elastyczny czas pracy

  2013-11-13


  Sejmowa Komisja Ustawodawcza nie podziela opinii, że podwyższenie wieku emerytalnego jest zgodne z konstytucją. Pani marszałek ma do wyboru albo podpisać to stanowisko, albo czekać na zmianę opinii Komisji Ustawodawczej – mówi prof. Marcin Zieleniecki, główny ekspert Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w rozmowie z Barbarą Madajczyk-Krasowską.

  – NSZZ „Solidarność” zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o elastycznym czasie pracy. Który z przepisów jest niekonstytucyjny?

  – Kwestionujemy artykuł 150, paragraf 3, punkt 2. kodeksu pracy, który mówi o zdolności pozazwiązkowej reprezentacji pracowników do zawierania porozumień przewidujących przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy maksymalnie do dwunastu miesięcy. Czytaj dalej


 • Dialog społeczny

  2013-11-07


  Nowe zasady dialogu społecznego, przygotowane przez trzy reprezentatywne centrale związkowe (NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych), zostały zaprezentowane podczas posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 4 listopada. Wcześniej propozycje te szef Związku Piotr Duda przekazał prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu.


  W swoim projekcie związki zawodowe podkreślają, że dotychczasowa formuła prowadzenia dialogu społecznego w Polsce – w oparciu o Komisję Trójstronną oraz Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego – wyczerpała się. Partnerzy społeczni stracili do siebie zaufanie, a ustalenia Komisji Trójstronnej nie są wiążące dla rządu.

  Związkowcy proponują m.in. ograniczenie roli rządu i skupienie się na autonomicznym dialogu dwustronnym reprezentacji pracowników i pracodawców. Skuteczność takiej formuły udowadnia chociażby praktyka ostatnich miesięcy. W wielu przypadkach to strona rządowa jest czynnikiem blokującym wypracowanie konstruktywnego rozwiązania konkretnego problemu. Na Pomorzu pod koniec października szefa ZRG Krzysztof Dośla odbył serię spotkań z przedstawicielami organizacji pracodawców (BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Pomorza). Czytaj dalej


 • Pracujemy za dużo

  2013-11-07


  W 2012 roku w czasie 60 minut pracy zatrudnieni wytwarzali w Polsce dobra o wartości średnio 10,4 euro. To o 5,6 proc. więcej niż w roku poprzednim – wynika z danych Eurostatu, odnoszących się do wydajności mierzonej wartością PKB za przepracowaną godzinę, które przytacza Dziennik Gazeta Prawna.


  Tak dużego wzrostu produktywności nie zanotowano w żadnym innym kraju UE. W niektórych państwach Wspólnoty efektywność pracy spadła – na przykład w Wielkiej Brytanii o 1,8 proc., w Holandii o 1,2 proc., a we Włoszech o 1,1 proc.

  Chociaż wydajność pracy rośnie, to pod względem przepracowanych godzin znajdujemy się w absolutnej europejskiej czołówce. Statystyczny Niemiec spędza w pracy w roku ponad 500 godzin mniej niż Polak. Tymczasem Polacy nadal zarabiają dużo mniej niż by wynikało to z relacji płacy do PKB. Czytaj dalej


 • Sprawy pracownicze

  2013-11-04


  Koleżanki i koledzy W Tesco /Polska /Sp. z o.o toczyły się w ostatnim czasie dwa postępowania sądowe wniesione przez pracowników, którzy zostali nie słusznie zwolnieni z pracy.


  Pierwszy przypadek miał miejsce w regionie Rzeszowskim, w którym sąd w czasie kilku miesięcznego procesu ostatecznie podzielił zdanie pracowników i pracownicy zostali przywróceni do pracy. Na kontynuację zatrudnienia zdecydowała się tylko jedna pracownica.

  Drugi przypadek miał miejsce w regionie Zagłębie Miedziowe, w którym została wypowiedziana umowa o pracę Społecznemu Inspektorowi Pracy. Ostatecznie na pierwszej rozprawie sądowej została podpisana ugoda między stronami postępowania, w wyniku której pracownik zrezygnował z możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy w Tesco otrzymując odpowiednią rekompensatę finansową.


 • Ograniczenie handlu w święta. Czas na głos krakowian

  źródło:ONET.PL; 2013-11-03


  Ograniczenie handlu w Wielki Piątek, Wigilię oraz w każdą niedzielę - to projekt, który wywołał sporą burzę pośród krakowskich radnych. Teraz zaczynają się konsultacje społeczne w tej sprawie. Mieszkańcy będą się mogli wypowiedzieć, czy popierają takie ograniczenia.


  Projekt ograniczenia handlu w Wielki Piątek i Wigilię Bożego Narodzenia wyszedł od grupy radnych z Tomaszem Urynowiczem (PO) na czele. Początkowo zakładał on skrócenie godzin handlowych tylko we wspomniane dni do godziny 12. Jednak w wyniku burzliwej sesji rady miasta we wrześniu, do projektu uchwały dopisano także każdą niedzielę. Ta poprawka wywołała burzę. Zgłosił ją radny Stanisław Rachwał (PiS). Gdy ta poprawka przeszła, Tomasz Urynowicz – jeden z autorów bazowego projektu, postanowił go wycofać. – Radni robią sobie kpiny z projektu – przekonywał. Okazało się jednak, że potrzeba do tego zgody wszystkich projektodawców. A ponieważ wszystkich nie było, to projekt przeszedł z poprawkami.

  Czytaj dalej


 • Odmowa przyjęcia przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracę

  2013-11-03

  1) W świetle Kodeksu Cywilnego (art.61 KC w związku z art. 300 Kp) przyjmuję się, że oświadczenie woli składane przez pracodawcę (wypowiedzenie umowy o pracę) zostaje złożone pracownikowi z chwilą gdy pracownik ten miał możliwość zapoznania się z jego treścią. W przypadku wręczenia wypowiedzenia umowy o pracę oznacza to, że oświadczenie pracodawcy jest złożone pracownikowi jeśli mógł się on zapoznać z jego treścią. Jeżeli pracownik nie skorzysta z tej możliwości i odmówi przyjęcia tego pisma to przyjmuje się ze wypowiedzenie (rozwiązanie umowy o pracę) jest skuteczne, a ujemne skutki tej odmowy obciążają pracownika. Często pracownicy chcąc się chronić przed rozwiązaniem umowy o pracę decydują się na odmowę przyjęcia wypowiedzenia i w ten sposób działają na własną szkodę. W opisanej sytuacji osoba wręczająca wypowiedzenie (najczęściej w obecności świadka) czyni na wypowiedzeniu adnotację o odmowie przyjęcia wypowiedzenia i podpisuje się pod tą adnotacją, wpisując datę. Dokument ten w razie sporu sądowego będzie wykorzystany przez pracodawcę, a w razie konieczności osoba trzecia obecna przy tej czynności będzie powołana jako świadek. Kwestia ta znalazła wielokrotnie odbicie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 16 kwietnia 1995 roku sygn. IPR 2/95 Sąd Najwyższy stwierdził że „oświadczenie woli zakładu pracy o rozwiązaniu umowy o pracę jest złożone pracownikowi z chwilą gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią chociaż tego nie uczynił”. Podobnie w wyroku z dnia 11 grudnia 1996 roku sygn. Akt IPK 36/96 Sąd Najwyższy stwierdził, że „złożone oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę ma miejsce także wtedy gdy pracownik mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią z własnej woli tego nie zrobił.” W treści przytoczonych orzeczeń wynika wiec że decydujące znaczenie ma nie faktyczne zapoznanie się z treścią wypowiedzenia lecz jego możliwość.

  2)Bardziej skomplikowane są sytuacje gdy pracownik nie przebywa w zakładzie pracy i pracodawca wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę przesyła mu pocztą, natomiast pracownik nie odbiera przesyłki. Orzecznictwo sądowe w tej kwestii nie jest jednolite, a przeważa pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z 11 grudnia 1996 roku syn. Akt I PKN 36/96, w którym Sąd Najwyższy stwierdził że: „złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia ma miejsce także wtedy, gdy pracownik mając realna możliwość zapoznania się z jego treścią z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej zawierającej to oświadczenie pracodawcy. Pracownik mógłby się jednak bronić, że do odbioru przesyłki nie doszło z przyczyn od niego niezależnych, co wymagałoby jednak udokumentowania tych twierdzeń. Reasumując powyższe dowody należy stwierdzić, ze pracownik odmawiając przyjęcia wypowiedzenia (rozwiązania) umowy o pracę działa na własną szkodę, gdyż traci możliwość odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę do Sądu Pracy w ciągu 7 dni od wypowiedzenia i 14 dni od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia – zgodnie z art. 264 §1 i §2 Kp. W razie odwołania się do Sądu po upływie tych terminów, pracownik nie ma szans na uzyskanie dla siebie korzystnego wyroku.

  Opracował Edward Chmiel


 • Warunki świadczenia pracy na urlopie wychowawczym

  2013-10-29

  Pytanie członka Solidarności: „Jeśli świadczę pracę w dwóch instytucjach i chcę skorzystać z urlopu wychowawczego, czy mogę to uczynić, odchodząc z jednej pracy, a w drugiej nadal pracować. Szczególnie, że jest to praca popołudniowa i dziecko będzie pod opieką ojca? Proszę mi powiedzieć, jakie są warunki świadczenia pracy na urlopie wychowawczym?”. W związku z treścią pytania dotyczącego ustalenia warunków świadczenia pracy w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym, należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 1862 § 1 i § 2 Kodeksu pracy w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

  Ponadto, w razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

  Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, zatrudnienie (w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie, działalność gospodarcza, inne zajęcie) w czasie urlopu wychowawczego jest dopuszczalne, pod warunkiem, że pracownik uprzedzi o tym pracodawcę, a zatrudnienie to nie będzie uniemożliwiało sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

  Pracodawca w razie powzięcia wiadomości o zaprzestaniu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie wcześniej jednak niż z upływem 30 dni od dnia powzięcia o tym wiadomości i 3 dni od dnia wezwania. Zasadę tę stosuje się także w razie stwierdzenia przez pracodawcę, że z urlopu korzystają oboje rodzice lub opiekunowie. Nie dotyczy to oczywiście okresu 3 miesięcy, przez który to okres tak rodzice, jak i opiekunowie mogą z tego urlopu korzystać jednocześnie. (Zobacz: Kodeks pracy. Komentarz . 2008, pod red. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk)

  Podsumowując, biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, iż zatrudnienie w czasie urlopu wychowawczego jest dopuszczalne, pod warunkiem że zatrudnienie to nie będzie uniemożliwiało sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – gdyż jest to zasadniczy cel urlopu wychowawczego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w konkretnym przypadku taka okoliczność nie zachodzi, gdyż praca jest wykonywana w godzinach popołudniowych, w czasie, gdy dzieckiem opiekuję się ojciec.

  Tomasz Parys


 • Spotkanie Komisji Zakładowej

  2013-10-28


  Koleżanki i Koledzy w dniach od 22.10. do 23.10.2013r. w Legnicy odbyło się spotkanie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Tesco /Polska/ Sp. z o.o.


  Głównym tematem spotkania było omówienie bieżących spraw naszej organizacji związkowej, oraz podjęcie kluczowych decyzji związanych z działalnością NSZZ „Solidarność” między innymi dotyczące wyborów na kadencję 2014/2018, oraz decyzja o zmianie pierwszego zastępcy przewodniczącej naszej organizacji. Przed posiedzeniem Komisji Zakładowej zorganizowane zostało szkolenie z Ordynacji Wyborczej 2014/2018 r..


 • Zakończyła się KK w Stalowej Woli

  2013-10-17


  Zakończyło się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej w Stalowej Woli. Oto najważniejsze decyzje:


  22 października odbędzie się w Katowicach Sztab Protestacyjny NSZZ “Solidarność”, który podejmie decyzje o konkretnych akcjach Związku. Do tego czasu “Solidarność” czeka na odniesienie się rządu do związkowych postulatów, które stały się przyczyną wrześniowych protestów. Związkowcy deklarują gotowość do rozmów dwustronnych z rządem na temat realizacji postulatów, nadal podtrzymując swoją decyzję o zawieszeniu udziału w Trójstronnej Komisji. Czytaj dalej


 • Zakaz handlu w niedzielę będzie szybciej, niż uchwali go Sejm.

  źródło:GAZETA PRAWNA.PL; 2013-10-17


  Związki zawodowe od lat występują przeciwko pracy w niedziele. Nad ich postulatem myślą posłowie. Zaczęły go jednak realizować samorządy . Na początek Radomia i Krakowa.


  Krakowscy i radomscy lokalni działacze podjęli formalne działania na rzecz doprowadzenia do zakazania lub ograniczenia handlu w niedziele. Zanim dojdzie do merytorycznych debat, prowadzone są konsultacje i prace nad konkretnymi projektami uchwał. Zakładają one, by placówki handlowe mogły prowadzić działalność w niedziele jedynie do godz. 12. Po południu zakupy byłyby już niemożliwe. Lokalne środowiska są podzielone, szczególnie że zamknięcie sklepów może skutkować zwolnieniami z pracy i obniżkami zarobków. Czytaj dalej


 • ADO wypłaci odszkodowanie

  2013-10-17


  Zwolniona z fabryki firanek za wywieszenie flagi „Solidarności” kobieta nie wróci do pracy. Szwaczka otrzyma za to od pracodawcy półroczne zadośćuczynienie.


  Pod koniec marca br. Michael Schroeiber, wiceprezes fabryki ADO w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zwolnił kobietę za to, że wywiesiła na bramie flagę „Solidarności”. Nie przeszkodził mu w tym fakt, że szwaczka jest wiceprzewodniczącą zakładowej organizacji NSZZ ‘”Solidarność” i w związku z tym podlegała prawnej ochronie. Czytaj dalej


 • Przyszłość związków w Europie. Konferencja w Warszawie

  2013-10-16


  Konferencję o przyszłości związków zawodowych w Europie organizuje w czwartek Fundacja im. Friedricha Eberta, Europejskie Centrum Solidarności oraz NSZZ „Solidarność“.


  Zmiany demograficzne, niskie płace, podwyższanie wieku emerytalnego czy spadek uzwiązkowienia to olbrzymie wyzwania, przed którymi stoją obecnie związki zawodowe na starym kontynencie. Problemy te mogą wprawdzie w poszczególnych krajach przyjmować różne formy, jednak w gruncie rzeczy w takim samym stopniu dotyczą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a tym samym całego europejskiego ruchu związkowego. Czytaj dalej


 • Likwidacja stanowiska pracy a wypowiedzenie

  2013-10-14

  Likwidacja stanowiska pracy może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. Dokonując oceny zasadności wypowiedzenia umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy należy w pierwszej kolejności ustalić, czy wskazana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę jest zgodna z rzeczywistością. Likwidacja stanowiska pracy może nastąpić w wyniku rzeczywistych zmian organizacyjnych w zakładzie pracy, które polegają na zmniejszeniu zatrudnienia. Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenia umowy o pracy na skutek likwidacji stanowiska pracy musi być nie tylko rzeczywista, ale musi także istnieć w chwili dokonania wypowiedzenia. Zmiany organizacyjne uzasadniające likwidację stanowiska pracy muszą być na tyle zaawansowane, że nie ma wątpliwości co do ich wykonania.

  Czytaj dalej • Społeczny Inspektor Pracy

  11 października 2013

  Ustawa o Społecznym Inspektorze Pracy

  Koleżanki i koledzy w sklepach Tesco stopniowo odbywają się wybory na stanowisko Społecznego Inspektora Pracy. Zachęcamy do zapoznania się z ustawą SIP.

  pobierz


 • Raport „Magazynu”: związki zawodowe w Europie

  2013-10-11

  W państwach skandynawskich pracownicy wybierają swoich przedstawicieli do zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw, a związki zawodowe przejęły część kompetencji państwa – m.in. wypłacają zasiłki społeczne i zarządzają funduszami dla bezrobotnych. W Niemczech związkowe składki można odliczyć od podatku.W świecie Zachodu trudno wyobrazić sobie rozwiniętą demokrację i bogate społeczeństwo bez silnych związków zawodowych.

  Czytaj dalej • Spotkanie z Pracodawcą

  2013-09-30

  Koleżanki i koledzy,

  24.09.2013 roku w Krakowie odbyło się spotkani Związków Zawodowych z Pracodawcą. Najważniejsze kwestie, jakie zostały omówione to:

  a)Sieciowe grafiki czasu pracy-pracodawca poinformował nas, że trwają prace nad systemem

  b)Magazyn Centralny-Gliwice

  c)Pakiet bursztynowy- Możliwość korzystania z większej ilości lekarzy specjalistów. Dokładne szczegóły zostaną podane pod koniec października.

  d)Zdrowie na talerzu-projekt, który polega na badaniach nad prawidłowym żywieniem. Na razie projekt jest w fazie pilotażu, ale jeżeli Pracownicy będą nim zainteresowani to badania rozszerzone będą na całą Polskę.

  e)ClubCard zniżka 10% dla pracowników ma być kontynuowana w następnym roku.


 • Rusza akcja zbierania podpisów

  2013-09-27

  Koleżanki i Koledzy! Manifestacja pokazała nie tylko naszą siłę i determinację, ale również – a może przede wszystkim – ogromne poparcie i zaufanie społeczeństwa, które oczekuje zmian. To pokazuje, że „Solidarność” i pozostałe związki zawodowe są dzisiaj jedyną realną siłą zdolną do przeciwstawienia się złej polityce prowadzonej w Warszawie na ulicy Wiejskiej.

  To duże zobowiązanie. Nie wolno nam go zawieść.

  Podczas finału akcji „Dość lekceważenia społeczeństwa” 14 września ogłosiliśmy na Placu Zamkowym, że będziemy zbierać podpisy pod petycją o skrócenie kadencji Sejmu, potocznie nazywaną też petycją o samorozwiązanie Sejmu. Nadszedł czas, aby z całą mocą uruchomić tę akcję.

  Czytaj dalej • Piotr Duda dziękuje za dni protestu

  2013-09-21

  Wrześniowe dni protestu, a szczególnie sobotnia demonstracja w Warszawie była wielkim naszym sukcesem i sukcesem całego polskiego ruchu związkowego. Potwierdziło się, że umiemy być solidarni w obronie sprawach najważniejszych. Teza, że jedynym sukcesem rządów Donalda Tuska jest zjednoczenie polskich związków zawodowych - stała się faktem.

  W sobotę 14 września blisko 200 tysięcy związkowców przemaszerowało w pokojowej demonstracji ulicami Warszawy. Serce mi się radowało, że wreszcie Polacy się przebudzili. Skoro nie ma w Polsce autentycznego dialogu społecznego, pozostaje nam jedynie ulica. Dlatego przyjechaliśmy wykrzyczeć nasz sprzeciw wobec antypracowniczych, antyspołecznych i antydemokratycznych posunięć rządu.

  Czytaj dalej • Jak walczyć skutecznie

  2013-09-21

  Z Hansuelim Scheideggerem, członkiem zarządu szwajcarskiego związku zawodowego UNIA, rozmawia Magdalena Ostrowska.

  Przyjechał Pan do Polski, żeby przekazać protestującym związkowcom wyrazy solidarności ze strony waszego związku zawodowego UNIA. Jak Pan ocenia Ogólnopolskie Dni Protestu?

  Jestem pod wrażeniem tej demonstracji. Zarówno jej wielkości, jak i atmosfery, jaka na niej panowała. Mam wrażenie, że w ludziach odżył duch tej pierwszej „Solidarności” sprzed trzydziestu lat. W Europie długo myśleliśmy, że w Polsce związki zawodowe straciły na znaczeniu. Przebieg Dni Protestu oraz sobotnia demonstracja dają nadzieję, że polskie związki odbudują swoją pozycję. Wydarzenia ostatnich dni dowodzą też, że polscy pracownicy nie są wcale bierni. Chcą walczyć o swoje prawa i interesy i są do tej walki przygotowani. Natomiast związki zawodowe udowodniły, że mają zdolność mobilizacji społeczeństwa, że potrafią rozpoznać i wyartykułować najważniejsze problemy Polaków. To wielki sukces.

  Dni Protestu i organizujące je centrale dostały wiele wyrazów poparcia od związków na całym świecie. Postulaty wysunięte przez polskich związkowców –podniesienie płacy minimalnej, ograniczenie liczby umów śmieciowych, obniżenie wieku emerytalnego, zachowanie 8-godzinnego dnia pracy – dotyczą problemów, które nie są jedynie polską specyfiką.

  Polscy pracownicy mają takie same problemy, jak szwajcarscy, czy w ogóle pracownicy w całym kapitalistycznym świecie. Wszyscy walczymy przeciwko niskim płacom, prywatyzacji, przeciw wydłużaniu czasu pracy czy dumpingowi socjalnemu. Nasze związki walczą obecnie z planami stworzenia sklepów całodobowych, co dotąd było w Szwajcarii zakazane. 22 września mamy referendum w tej sprawie. Problemy pracowników w systemie kapitalistycznym są bardzo podobne. To nie kraj czy naród decydują o pozycji i interesach świata pracy, tylko mechanizmy systemu kapitalistycznego, który wszędzie jest podobny. Dlatego pracownicy na całym świecie powinni się solidaryzować i wspierać w walce. Stąd moja obecność na Dniach Protestu.

  Czytaj dalej • Dni Protestu

  2013-09-16

  Koleżanki i koledzy,

  NSZZ "Solidarność" działająca przy Tesco /Polska/ wzięła czynny udział w Dniach Protestu, które były organizowane w Warszawie w dniach od 11.09.2013r. do 14.09.2013r. przez trzy centrale związkowe tj. NSZZ "Solidarność" , "OPZZ", oraz Forum Związków Zawodowych

  Jednocześnie chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom naszej organizacji, którzy razem z nami wspierali manifestacje i przyjechali do Warszawy.  (Na zdjęciach pracownicy Tesco podczas manifestacji w Warszawie)


 • Oświadczenie trzech central związkowych

  2013-09-16

  W związku z zaproszeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej na plenarne posiedzenie Komisji Trójstronnej, które ma się odbyć 20 września informujemy, że reprezentatywne centrale związkowe („Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ) zawiesiły swój udział w tym gremium, uznając dialog w Komisji za pozorowany.

  Warunkiem powrotu strony związkowej do jakichkolwiek rozmów jest wycofanie ostatniej nowelizacji Kodeksu Pracy oraz odwołanie ze stanowiska przewodniczącego Komisji Trójstronnej i Ministra Pracy pana Władysława Kosiniaka-Kamysza.

  Czytaj dalej • Zakończenie manifestacji

  2013-09-16

  14 września 2013 roku o godzinie 15:50 Nasze zgromadzenie uważam za rozwiązane - tymi słowami Tadeusz Majchrowicz zakończył ogólnopolską manifestację "Dość lekceważenia społeczeństwa".

  Zastępca przewodniczącego "Solidarności" podziękował wszystkim uczestnikom demonstracji, którzy tak licznie przybyli do Warszawy, a także służbom porządkowym, za ich sprawne działanie. Według różnych szacunków w manifestacji uczestniczyło blisko 200 tys. osób

  Czytaj dalej • Elektroniczne Grafiki

  2013-09-10

  Koleżanki i koledzy,

  Nasza Organizacja prowadzi akcję zbierania podpisów pod Stanowiskiem Pracowników dotyczącym elektronicznych harmonogramów czasu pracy. Podpisy zbierane są do 20 września 2013r. Zachęcamy wszystkich zatrudnionych w naszej Firmie do wzięcia udziału w ważnym dla nas przedsięwzięciu. Formularz znajduje się na naszej stronie internetowej pod hasłem – pobieralnia. Wypełnione druki, po zeskanowaniu, prosimy przesyłać drogą mailową do przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Elżbiety Jakubowskiej na adres:

  elżbieta.jakubowska61@wp.pl.

  Postulaty dotyczące elektronicznych harmonogramów czasu pracy, w szczególności sprzeciw wobec wydłużaniu czasu pracy powyżej 8 godzin w dobie pracowniczej, uważamy za bardzo istotne dla zachowania podstawowych praw pracowniczych.

  Zachęcamy Wszystkich do poparcia naszej akcji.


 • Mądre państwa wspierają związki

  2013-09-05

  Koleżanki i koledzy,

  Odpowiedzią rządu i organizacji pracodawców na zapowiedź protestów organizowanych przez trzy największe centrale związkowe jest atak na związki związkowe. W dyskusji pojawiają się dwa wątki: uprawnienia organizacji związkowych i finansowanie prowadzonej przez nie działalności.

  O tym, że związki zawodowe działają w całej Europie i są wspierane zarówno przez państwo, jak i przez pracodawców mówi się mało, albo wcale. Na Zachodzie rozumieją, że warto szanować pracowników i ich reprezentację, że warto prowadzić dialog społeczny. Zresztą wszystkie wskaźniki pokazują wyraźną zależność: tam, gdzie struktury związkowe są wspierane i prowadzony jest dialog społeczny, tam też jest niższe bezrobocie i wyższy wzrost gospodarczy.

  Czytaj dalej • Zmiany w czasie pracy

  2013-09-01

  Koleżanki i koledzy,

  23.08.2013 Weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Najwięcej kontrowersji wzbudza w niej wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. To robienie z pracownika niewolnika, pracownika na rozkaz - uważa przewodniczący KK Piotr Duda i podkreśla, że poza konsekwencjami finansowymi takie rozwiązania spowodują dezorganizację życia prywatnego i rodzinnego pracowników, którzy nie będą mogli zaplanować np. kiedy odebrać dzieci z przedszkola.

  Czytaj dalej • Harmonogram akcji protestacyjnych

  2013-09-01

  Koleżanki i koledzy,

  Przedstawiamy harmonogram akcji protestacyjnych, które będą miały miejsce 11-14 września 2013 r. w Warszawie.

  11 września(środa)

  Dzień branżowy składający się z 6 pikiet

  12 września (czwartek)

  Dzień ekspercki, w ramach którego odbędą się debaty eksperckie.

  13 września (piątek)

  Dzień otwarty (Hyde Park) z wolną trybuną dla organizacji biorących udział w manifestacji.

  14 września (sobota)

  Kulminacja akcji. Wielka ogólnopolska manifestacja "Dość lekceważenia społeczeństwa".

  Czytaj dalej • 33 Rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

  2013-09-01

  Koleżanki i koledzy,

  W 33. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych szef Solidarności Piotr Duda powiedział, że "trzeba wrócić do realizacji postulatów sierpniowych". To nie relikt przeszłości - mówił.

  Jak dodał, można wyliczać te postulaty sierpniowe, które do tej pory nie zostały zrealizowane, m.in. dostęp do służby zdrowia, żłobków i przedszkoli.

  Ale dzisiaj dowiadujemy się o czymś bardziej przykrym, o postulacie numer jeden. Wolne, niezależne związki zawodowe. Wolne od pracodawców i polityków (...). Związek zawodowy, który głośno upomina się o prawa pracownicze i krytykuje władze, musi być za to skarcony. Bo to ten rząd, ta ekipa rządząca przygotowuje ustawę o delegalizacji związków zawodowych w Polsce - mówił do zebranych przed bramą główną stoczni szczecińskiej, gdzie mieści się tablica poświęcona Ofiarom Grudnia'70, przedstawicieli władz lokalnych, związkowców, reprezentantów szczecińskich zakładów pracy.

  Czytaj dalej • Porozumienie

  2013-08-20

  Koleżanki i koledzy,

  Ostatnie spotkanie, które odbyło się pomiędzy przedstawicielami organizacji związkowych działających przy TESCO /Polska/ a pracodawcą, dotyczyło regulaminu pracy, zmian w strukturze kierowniczej oraz grafików sieciowych, które są obecnie wprowadzane w naszą firmie.

  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przyjęła z zadowoleniem decyzję dołączenia pozostałych organizacji związkowych do akcji zbierania podpisów prowadzonej przez nasza organizację. Sprzeciw dotyczy grafików sieciowych, które naszym zdaniem są aspołeczne i antypracownicze.

  Organizacje, które do Nas dołączyły:

  KZ WZZ „Sierpień 80”

  OM NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80

  ZZ Pracowników Handlu