Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco!

Poniżej zamieszczamy treść kolejnego pisma skierowanego do Tesco Polska sp. z o.o. ws. szkoleń:

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że otrzymujemy pytania oraz informacje od pracowników dot. szkoleń w Tesco Polska, które odbywają się lub będą się odbywać poza miejscem pracy, wnikającej z umowy zawartej pomiędzy Pracodawcą a Pracownikami, a mianowicie w sieci sklepów Netto sp. z o.o., Na podstawie art. 28 (uzz) zwracamy się z prośbą o przekazania następujących informacji:

1. Czy Pracownicy Tesco Polska będą odbywać szkolenia w sklepach Netto oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów od miejsca dotychczasowego zatrudnienia? Proszę o podanie maksymalnej odległości sklepu, miejsca zatrudnienia do miejsca odbywania szkolenia w sklepie Netto?
2. Czy przewidywane szkolenia w sklepach Netto odbywać się będą od 6 do 12 tygodni?
3. Czy szkolenia będą przeprowadzane w trakcie dwóch zmian , począwszy od godziny 5 rano do godziny 22 – ej? Czy szkolenia będą prowadzone w soboty?
4. Czy pracownicom będącym pod ochroną zgodnie z Kodeks Pracy Art. 178. § 2. (Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy), będą proponowane szkolenia wyjazdowe na pierwszą i drugą zmianę?
5. W jaki sposób pracodawca zamierza stosować art. 132 § 1(Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku),art.133(pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku) jeśli szkolenia odbywać się będą w klepach oddalonych od miejsca zatrudnienia Pracowników np. kilkadziesiąt kilometrów?
6. Komu będą podlegać pracownicy odbywający szkolenia w poszczególnych sklepach Netto?
7. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie listy osób upoważnionych do przeprowadzania szkoleń w sklepach Netto oraz zakres szkoleń ze wskazaniem godzin w podziale na poszczególne zagadnienia wchodzące w skład szkolenia.
8. Czy Pracodawca zagwarantuje Pracownikom odbywającym szkolenia, ubezpieczenie, dojazdy, noclegi oraz zwrot kosztów podróży? Czy Pracodawca przewiduje wypłatę zaliczek dot. kosztów podróży na szkolenia?
9. Czy Pracownicy odbywający szkolenia w sklepach Netto otrzymają odzież roboczą, obuwie oraz odzież ochronną?
10. Jakie środki ochronne oraz zapobiegawcze w związku ze szkoleniami wyjazdowymi podjął Pracodawca Tesco Polska sp. z o.o. oraz Netto sp. z o.o., w związku z panującą pandemią np. dojazd samochodami prywatnymi dla obcych sobie osób/pracowników?
11. Czy Pracodawca wypłacać będzie Pracownikom odbywającym szkolenia dodatek za pracę w godzinach nocnych oraz nadgodziny?
12. Czy Pracownicy kierowani na szkolenie do sklepów Netto otrzymają polecenie wyjazdu w formie pisemnej?

Z uwagi na istotne zagadnienia dla Pracowników i ich rodzin, zwracamy się z prośbą odpowiedź wyczerpującą i uwzględniającą wszystkie punkty zawarte ww. piśmie.