WAŻNE- aneks do umowy!

Czym jest aneks do umowy o pracę?
ANEKS = POROZUMIENIE STRON!

Zmiana warunków umowy o pracę na mocy porozumienia stron, zwana potocznie aneksem do umowy, to najczęściej stosowana forma zmiany umowy. Dzieje się tak, ponieważ za jej pomocą możliwa jest modyfikacja praktycznie wszystkich postanowień kontraktu. Drugą możliwością jest tzw. wypowiedzenie zmieniające, jednak możliwości jego zastosowania są mocno ograniczone (np. nie może służyć do zmiany rodzaju umowy o pracę - z zawartej na czas nieokreślony na umowę na czas określony).

Aneks stanowi dodatkowy dokument, zmieniający warunki umowy o pracę mocą zgodnej woli stron. Do zmiany postanowień dochodzi, kiedy propozycja pracodawcy zostaje zaakceptowana przez pracownika, w terminie uzgodnionym przez strony. Co ważne, porozumienie zmieniające (aneks) może zostać przez strony zawarte nawet w czasie, kiedy pracownik podlega szczególnej ochronie z mocy przepisów prawa, np. pracownica w okresie ciąży, pracownik w wieku przedemerytalnym, pracownik w trakcie zwolnienia lekarskiego itp.

Wystarczy podpisanie aneksu

Aneks traktuje się jak zgodne oświadczenie woli, dlatego też cała procedura wprowadzenia zmian w postanowieniach umowy o pracę polega na złożeniu przez obie strony podpisów na wzorze dokumentu. Powinien on zawierać co najmniej:
datę i miejsce zawarcia umowy,
oznaczenie dokumentu,
wskazanie stron umowy,
wskazanie umowy, której dotyczy aneks oraz od kiedy obowiązuje,
opis zmienianych elementów i wprowadzanych na ich miejsce,
zastrzeżenie, że pozostałe z warunków umowy nie ulegają zmianie,
podpisy i pieczątki stron.
Przez wzgląd fakt, iż umowa o pracę zawsze musi być sporządzona w formie pisemnej, aneks również powinien być sporządzony z zachowaniem tej formy, w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron. W momencie zaakceptowania aneksu przez pracownika (czyli złożenia na nim podpisu) staje się on integralną częścią umowy o pracę.