KOLEŻANKI I KOLEDZY! PRACOWNICY TESCO!

Poniżej zamieszczamy treść odpowiedzi Zarządu Tesco na pismo dot. dyżurów Duty pełnionych przez Specjalistów!

18 marca 2019 r.
OZ NSZZ Solidarność Tesco Polska Sp. z o.o.

W odniesieniu do Państwa pisma uprzejmie wyjaśniam, iż przestrzeganie odpowiednich przepisów prawa pracy jest dla Tesco kwestią priorytetową, podobnie jak budowanie jasnych i czytelnych zasad dotyczących zadań powierzanych pracownikom sklepów.

W naszych sklepach obowiązki kierownika dyżurnego sklepu w trakcie godzin pracy pełnią kierownicy sklepów. Dodatkowymi osobami, którym powierzamy obowiązki kierownika dyżurnego są przeszkoleni kierownicy zespołów. Tylko w szczególnych, wyjątkowych, awaryjnych sytuacjach (np. nagła, nieprzewidziana nieobecność w wyniku wypadku losowego) pracodawca może powierzyć pełnienie dyżuru pracownikowi na innym stanowisku – specjaliście, do czasu, aż osoba zajmująca stanowisko kierownika dyżurnego będzie mogła pełnić swoje obowiązki. Natomiast jeśli chodzi o stanowisko specjalisty dotyczy to wyłącznie osób, które wcześniej otrzymały odpowiednie szkolenia . Również w zdecydowanej większości przypadków dyżury są pełnione w niewielkim wymiarze czasu np. 2 godzin. Zawsze jednak w takich przypadkach odpowiedzialność za zarządzanie sklepem ponosi kierownik czy menadżer sklepu. Niemniej jednak mając na uwadze informacje, które otrzymaliśmy od Państwa, podjęliśmy działania mające na celu weryfikacje ilości dyżurów duty. Dodatkowo przypomnieliśmy w sposób przyjęty u pracodawcy, zasady pełnienia dyżurów duty oraz zobowiązaliśmy kadrę zarządzającą do przestrzegania ustaleń obowiązujących w zakładzie pracy. Ponieważ jest dla mnie bardzo ważne aby ustalane zasady pracy były respektowane we wszystkich naszych sklepach, jeśli Państwo macie informację, w których sklepach ma miejsce nieprzestrzegania zasad, będę wdzięczna za przesłanie do mnie tych informacji.

Pod pismem podpisał się Lider Relacji Pracowniczych

...............................................................................................................................
Pismo wysłane 20 luty 2019 r.

Szanowni Państwo,

OZ NSZZ Solidarność Tesco (Polska) sp. z o. o., działając na podstawie przepisu art. 26 pkt 3 ustawy o związkach zawodowych, uprzejmie informuje o kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a to w zakresie zmian dot. dyżurów ( tzw. duty) w sklepach, pełnionych przez Specjalistów.

Uprzejmie wzywamy do odstąpienia od wdrożenia zmian w zakresie dyżurów pełnionych przez Specjalistów w sklepach oraz przedstawienia Państwa stanowiska w niżej przedstawionych kwestiach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

1. Wprowadzone zmiany realizowane są z naruszeniem przepisów prawa pracy. Zlecone czynności wykraczają poza umówiony rodzaj pracy. Nie nastąpiło żadne zdarzenie prawne, które sankcjonowałoby zaistniałe zmiany w sposób zgodny z przepisami prawa pracy. Jednostronne wprowadzenie zmian przez pracodawcę, dla swej poprawności wymaga, żeby mieściło się w zakresie umówionego rodzaju pracy. Tak nie jest w przedmiotowym stanie faktycznym, w zakresie pracowników, którzy mają wykonywać pracę polegającą na pełnieniu 8 godzinnych dyżurów w sklepach (zmiana pierwsza lub druga ), które wiążą się z odpowiedzialnością dot. kadry zarządzającej. 
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Specjaliści to pracownicy podstawowi i nie posiadają uprawnień do działania w imieniu Pracodawcy.

2. Nie wszyscy Pracownicy którzy mają świadczyć pracę polegającą na pełnieniu dyżury przeszli szkolenia BHP w tym zakresie ani okoliczność świadczenia tego rodzaju pracy nie była przedmiotem okresowych badań lekarskich, ponadto nie wszyscy Pracownicy posiadają szkolenia ppoż i szkolenia z udzielania Pierwszej Pomocy.

3. Wskazujemy, że świadczenie dodatkowej, rodzajowo odmiennej pracy od umówionej, może stanowić o powstaniu po stronie pracownika roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie za świadczoną pracę w tym zakresie. Brak wypłaty takiego dodatkowego wynagrodzenia może stanowić po Państwa stronie o nieprawidłowym naliczaniu i wypłacaniu wynagrodzenia.