Koleżanki i Koledzy! pracownicy Tesco!
Kraków, dnia 30.07.2020r.
 
Tesco (Polska) sp. z o.o. z siedzibą główną w Krakowie
ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków
 
Zawiadomienie o zamiarze rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników.
Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) Pracodawca spółkę Tesco (Polska) Sp. z o.o., zawiadamia o zamiarze dokonania zwolnień grupowych
 
1. Przyczyną zwolnień grupowych jest:
a. Zmiana struktur organizacyjnych skutkująca redukcją określonych stanowisk oraz koniecznością redukcji zatrudnienia na tych stanowiskach, jak i likwidacją określonych stanowisk w biurze głównym, spowodowanych zaprzestaniem lub uproszczeniem określonych procesów, zaprzestaniem świadczenia określonych usług na rzecz podmiotów z grupy Tesco, dostosowaniem struktur biura do zamierzonej struktury w związku z przyczynami ekonomicznymi.
b. Zakończenie dotychczasowych procesów zmian dotyczących struktur organizacyjnych biura głównego oraz sklepów w tym obejmujących likwidację stanowisk lub redukcję zatrudnienia na określonych stanowiskach
 
2. Zwolnienia grupowe obejmą następujące grupy zawodowe: a. Stanowiska podstawowe – maksymalnie 84 osób b. Stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami – maksymalnie 146 osób
 
3 Zwolnienia grupowe odbędą się w planowanym terminie 20.08.2020 – 31.10.2020.
 
4. Proponowane kryteria doboru pracowników w przypadku planowanych zwolnień grupowych:
W przypadku likwidacji stanowiska pracy – fakt zatrudnienia na likwidowanym stanowisku.
W przypadku redukcji zatrudnienia na określonym stanowisku:
a. Kwalifikacje zawodowe w tym umiejętności liderskie, kompetencje, wiedza specjalistyczna,
b. Dyspozycyjność/ obecność
c. Praca zgodna z wartościami
d. Nienaganny przebieg zatrudnienia w ostatnim roku pracy
e. Indywidualne podejście do klienta
f. Znajomość języka angielskiego
g. Potencjał do rozwoju – Talent
h. Doświadczenie cross formatowe
i. Kluczowa rola ze względu na procesy i projekty w toku
j. Sytuacja osobista
k. Ocena roczna pracy 2019/2020
 
5. Pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi proponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy na innym stanowisku/ w innych jednostkach firmy.
 
6. O kolejności zwolnień decydować będzie:
a) termin wejścia w życie nowej struktury organizacyjnej w biurze głównym.
b) okres zatrudnienia u Pracodawcy oraz związany z tym ustawowy okres wypowiedzenia umowy o pracę.
 
7. Wszystkim pracownikom, którym nie zostanie złożona oferta pracy lub nie przyjmą złożonej oferty pracy zostanie zaoferowane zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowę o pracę. Pracownikom, którzy nie przyjmą propozycji rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron, wręczane będą wypowiedzenia umów o pracę.
 
8. Wszystkim pracownikom objętym procesem zwolnień grupowych zaoferowane będzie wsparcie w postaci: a. pakiety informacyjno-doradcze, b. spotkania informacyjno-doradcze,
c. doradztwo telefoniczne.
W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych, pracownikom przysługiwać będzie odprawa pieniężna w wysokości zgodnej z postanowieniami Ustawy.