Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco!
 
Poniżej zamieszczamy przepis dot. oddelegowania poza miejsce stałej pracy!
 
Kodeks Pracy Art. 178. § 2. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.