Koleżanki i Koledzy!
Poniżej zamieszczamy treść otrzymanego pisma:
Zawiadomienie Urzędu Pracy o zamiarze rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników
Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) Pracodawca spółkę Tesco (Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Kapelanka 56, nr NIP 526-10-37-737, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016108, zawiadamia o zamiarze dokonania zwolnień grupowych
 
1. Przyczyną zwolnień grupowych jest: a. Zamknięcie sklepów :
• Jedlicze Rynek 7, 38-460 Jedlicze • Warszawa Wola ul. Młynarska 8 /12 , 05- 090 Warszawa
 
2. Zwolnienia grupowe obejmą następujące grupy zawodowe:
a. Stanowiska podstawowe – maksymalnie 24 osoby
b. Stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami – maksymalnie 2 osoby
 
3. W zakładzie pracy ogółem jest zatrudnionych ....... pracowników w następujących grupach zawodowych: a. Stanowiska podstawowe, stanowiska w działach wspomagających .... osób
b. Kadra sprawująca nadzór nad pracownikami .... osób
 
4. Zwolnienia grupowe odbędą się w planowanym terminie od dnia 26.10.2021 do dnia 31.03.2022
 
5. Proponowane kryteria doboru pracowników w przypadku planowanych zwolnień grupowych:
W przypadku zamknięcia sklepu – fakt zatrudnienia w danym sklepie.
 
6. Pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi proponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy w innych jednostkach firmy.
 
7. O kolejności zwolnień decydować będzie: a) termin zamknięcia sklepu b) okres zatrudnienia u Pracodawcy oraz związany z tym ustawowy okres wypowiedzenia umowy o pracę.
 
8. Wszystkim pracownikom, którym nie zostanie złożona oferta pracy lub nie przyjmą złożonej oferty pracy zostanie zaoferowane zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowę o pracę. Pracownikom, którzy nie przyjmą propozycji rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron, wręczane będą wypowiedzenia umów o pracę.
 
9. Wszystkim pracownikom objętym procesem zwolnień grupowych zaoferowane będzie wsparcie w postaci:
a. pakiety informacyjno-doradcze,
b. spotkania informacyjno-doradcze,
c. doradztwo telefoniczne.
 
W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych, pracownikom przysługiwać będzie odprawa pieniężna w wysokości zgodnej z postanowieniami Ustawy.