Koleżanki i Koledzy, pracownicy Tesco Polska! Poniżej publikujemy treść pisma skierowanego przez NSZZ "Solidarność" do Pracodawcy"
 
"Szanowni Państwo,
 
MOZ NSZZ „Solidarność” wzywa Państwa jako Pracodawcę do bezzwłocznego zaprzestania łamania prawa pracy, poprzez proponowanie pracownikom zawierania porozumień o zmianie warunków pracy i wynagradzania, niezgodnych ze źródłami prawa pracy wyższego rzędu. Przypominamy, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 k. p. postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy, na które to przepisy prawa pracy składają się – zgodnie z definicją zawartą w przepisie art. 9 k. p. - m. in. postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
 
W porozumieniach zmieniających dokonujecie Państwo zmian warunków pracy poszczególnych pracowników, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy, w tym w szczególności niezgodne z wewnątrzzakładowym źródłem prawa pracy jakim jest Regulamin Pracy Tesco Polska sp. z o. o.
 
Sygnalizowaliśmy Państwu, iż w przypadku zamiaru zmiany zapisów Regulaminu pracy, istniejącego w zakładzie pracy, mają Państwo obowiązek współdziałać z nami jako organizacją związkową, zgodnie z z przepisem art. 1042 § 1 k. p., Mimo to podjęliście Państwo akcję dokonywania nieuprawnionych zmian w indywidualnych umowach o pracę poszczególnych pracowników za pomocą porozumień zmieniających warunki pracy i płacy, wykorzystując często ich niewiedzę.
 
Regulamin Pracy to akt wewnątrzzakładowej regulacji, określający porządek i organizację w zakładzie pracy, uszczegóławia on również prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Aby dokonać zmian w regulaminie, obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie konsultacji z działającymi w zakładzie pracy, organizacjami związkowymi zgodnie z art. 30 ustawy o związkach zawodowych bądź też z jedyną organizacją związkową (art. 1042 § 1 k. p.) Informujemy że z informacji przez nas posiadanych jesteśmy jedyną reprezentatywną organizacją związkową, działającą w Państwa zakładzie pracy i wnosimy o stosowanie się do przepisów prawa pracy oraz przepisów prawa związkowego.
 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisem art. 18 § 2 k. p., postanowienia umów i aktów prawa pracy u danego pracodawcy, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy – w tym Regulamin Pracy - są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.
 
Powyższymi działaniami, w opinii Związku próbujecie Państwo obejść obowiązujące prawo, które jest zawarte w ustawie o związkach zawodowych oraz w kodeksie pracy.
 
Ponadto uważamy, że dokonując podziału pracowników Tesco Polska sp. z o. o. na pracujących w sklepach z logo Tesco i sklepach z logo Netto i od tej okoliczności uzależniając przyznawanie poszczególnym pracownikom dodatkowych składników wynagrodzenia, niezależnych od świadczonej pracy – jakimi to świadczeniami są dodatek stażowy jak i premia absencyjna - dyskryminujecie Państwo pracowników poprzez wypłacanie dodatku stażowego oraz premii absencyjnej tylko pracownikom, którzy wykonują pracę w sklepach z logo Netto.
 
MOZ NSZZ „Solidarność” w Tesco Polska sp. z o. o. wzywa Pracodawcę do podjęcia działań, które doprowadzą do poszanowania obowiązującego powszechnie prawa, zaprzestania dyskryminowania pracowników oraz wypłacanie wszystkim pracownikom Tesco Polska sp. z o. o. dodatków do wynagrodzenia (stażowe i premia absencyjna)."