Koleżanki i Koledzy! Pracownicy!
 
Zamieszczamy treść pisma skierowanego do Pracodawcy Netto "Indygo" Sp. z o.o. w dniu 18 stycznia 2023 r.
 
Szanowni Państwo,
 
Odpowiadając na treść informacji zawartej w e-meilu z dnia 14 stycznia 2023 r. dot. delegowania Pracowników Netto „Indygo” Sp. z o.o. do do innego pracodawcy tzn. Netto Sp. z o.o., po raz kolejny zwracamy się z wnioskiem o podanie podstawy prawnej z Kodeksu pracy lub ewentualnie wewnętrzzakładowych źródeł prawa pracy.
 
Informujemy, że wypożyczanie pracowników może następować zarówno odpłatnie, jak i darmowo. Zgodnie z treścią art. 174 -1kp za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Okres takiego urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.
 
Zgodnie z wyrokiem NSA z 23 stycznia 2020 roku (sygn. akt I OSK 3909/18) „Z unormowania art. 174¹ §1 kp wynika, że w przypadku urlopu udzielanego w tym trybie dochodzi do swoistego wypożyczenia pracownika innemu pracodawcy, który poza tym, że nie otrzymuje w okresie tego urlopu wynagrodzenia od dotychczasowego pracodawcy, to zachowuje u niego uprawnienia pracownicze. Natomiast wynagrodzenie wypłaca pracodawca, do którego pracownik został skierowany w ramach porozumienia, o którym mowa w cytowanym przepisie.”
 
Reasumując, wypożyczanie pracowników pomiędzy różnymi pracodawcami jest w polskim prawie w pełni dopuszczalne. Wymaga to jednak zawarcia porozumienia pomiędzy zatrudniającymi, zgody pracownika oraz udzielenia mu urlopu bezpłatnego na czas świadczenia pracy w innej firmie.
 
W związku z powyższym, zwracamy się z wnioskiem o podanie podstawy z Kodeksu pracy lub wewnątrz zakładowych źródeł prawa pracy na mocy której pracodawca Netto „Indygo” Sp. z o.o. deleguje pracowników do innego pracodawcy tj. Netto Sp. z o.o., gdyż z informacji uzyskanych od pracowników wynika, że pracownicy Netto „Indygo” Sp. z o.o. są delegowani do innego pracodawcy na mocy polecenia służbowego.