Koleżanki i Koledzy! PRACOWNICY TESCO!

CZERWONA KARTKA! - dla Związku OPZZ Konfederacja Pracy z siedzibą HM Tesco Częstochowa oraz Pracowników Handlu przy HM Tesco z siedzibą w Gdyni, które pomimo zaproszenia Solidarności, nie podjęły wspólnych prac nad nowym Regulaminem Pracy! 16 października 2018 r. zakończyły się konsultacje dot. Regulaminu Pracy. W związku z tym, że nie udało się wypracować wspólnego stanowiska z dwoma powyższymi Związkami Zawodowymi działającymi w Tesco Polska, Zarząd Tesco uznał, że ma prawo jednostronnie wprowadzić Nowy Regulamin Pracy. 

„Solidarność” w swoim końcowym stanowisku dot. nowego Regulaminu pracy, domagała się między innymi zwiększenia ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej do 50 zł., zwiększenia zwrotu za używanie prywatnej odzieży do 70 zł w roku kalendarzowym. 

Postulowaliśmy o następujący zapis w Regulaminie pracy: „W przypadku naruszenia przez Pracodawcę Regulaminu Pracy lub innych przepisów prawa pracy Pracownikowi należne jest zadośćuczynienie w wysokości jednomiesięcznego miesięcznego wynagrodzenia.” 

„Solidarność” wystąpiła o zapis dot. doby pracowniczej o następującej treści: „„Pracą w niedziele i święto jest praca wykonywana pomiędzy godziną 6:00 w tym dniu, a godziną 6:00 dnia następnego.” 

W dziale, harmonogram czasu pracy wystąpiliśmy o następujący zapis: 

„W uzasadnionych przypadkach związanych z absencjami lub sytuacjach nagłych takimi jak awarie, akcje ratunkowe, dopuszczalne jest dokonanie zmian w ustalonym harmonogramie czasu pracy.” 

Brak podjęcia współpracy ws. Regulaminu Pracy przez Związek OPZZ Konfederacja Pracy z Częstochowy oraz Organizację Związkową Pracowników Handlu z Gdyni doprowadził do tego, że Pracodawca ogłosił Regulamin Pracy, nie uwzględniając powyższych postulatów NSZZ „Solidarności”, ani pozostały dwóch Związków Zawodowych, które pracowały razem z nami nad wspólnym stanowiskiem! 

Koleżanki i Koledzy z pozostałych Organizacji Związkowych! 

W listopadzie 2018 r., rozpoczną się prace nad Regulaminem Wynagradzania, NSZZ "Solidarność"już dziś wzywa wszystkie Organizacje Związkowe działające w Tesco Polska do wspólnych prac nad Regulaminem Wynagradzania w celu wypracowania wspólnego stanowiska dla dobra wszystkich Pracowników Tesco Polska. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych daje Nam realny wpływ na tworzenie wewnątrzzakładowego prawa pracy, naszym obowiązkiem jest zrobienie wszystkiego co w naszej mocy, aby sprostać oczekiwaniom Pracowników, których reprezentujemy, jest to nasz zbiorowy obowiązek! 

Jeszcze raz wzywamy do wspólnych prac nad Regulaminem Wynagradzania!