Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco!

Brak porozumienia, Pracodawca ogłasza Regulamin!

Pomimo wielokrotnych spotkań i konsultacji ws. zwolnień grupowych ogłoszonych przez Tesco Polska 10 stycznia 2019 r., nie doszło do porozumienia pomiędzy Związkami Zawodowymi działającymi w Tesco Polska a Przedstawicielami Pracodawcy.

NSZZ "Solidarność" podczas konsultacji stała na stanowisku, że wszyscy zwalniani Pracownicy Tesco, bez względu na zajmowane stanowisko oraz wysokość wynagrodzenia, powinni otrzymać dodatkowe świadczenie o jednakowej wartość! W związku z tym zaproponowaliśmy takie same warunki dla wszystkich Pracowników zarówno Sklepów, Centrów Dystrybucji i Biura Głównego , między innymi zaproponowaliśmy dodatkowego świadczenie w wysokości takiej samej jak w poprzednich zwolnieniach grupowych tj. 2,5 tys. zł plus 500 zł za 100% obecności w pracy.

Na naszą propozycję Przedstawiciele Pracodawcy nie wyrazili zgody!

W związku z tym, nie doszło do porozumienia w dniu dzisiejszym Pracodawca ogłosił Regulamin, zgodnie z zapisami ustawy dot. zwolnień grupowych. Dodatkowe świadczenie będzie w wysokości jednomiesięczne wynagrodzenie dla wszystkich Pracownikom sklepów, Centrów Dystrybucji oraz w Biurze Głównym.

Choć Pracodawca nie wyraził zgody na propozycję Związków i nie doszło do porozumienia, Pracodawca wypłaci Pracownikom dodatkowe świadczenie, które są wynikiem konsultacji i negocjacji ze Związkami Zawodowymi.

Na początku konsultacji ws. ogłoszonych zwolnień grupowych, Pracodawca zamierzał wypłacić tylko świadczenia, które gwarantuje prawo tzn. ustawa o zwolnieniach grupowych tj:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.