Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco! 

Poznaj swoje prawa - Komu przysługują dni na poszukiwanie pracy!

Prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy zależy od spełnienia trzech warunków, które co ważne muszą zostać spełnione jednocześnie. Po pierwsze umowa o pracę musi zostać rozwiązana przez wypowiedzenie ze strony pracodawcy. Z dni wolnych na poszukiwanie pracy nie skorzysta wiec pracownik, który rozstał się z pracodawca za porozumieniem stron, czy pracownik, który sam wypowiedział umowę. Po drugie okres wypowiedzenia umowy o pracę musi wynosić minimum 2 tygodnie. Po trzecie zaś to pracownik musi złożyć wniosek o udzielenie mu dni wolnych na poszukiwanie pracy.

W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o prace dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

W sytuacji, gdy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi również przysługuje prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy.

Ile dni na poszukiwanie pracy!

Liczba dni wolnych na poszukiwanie pracy zależy od okresy wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownikowi przysługują zwolnienia w wymiarze:

2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.
Pracownikowi przysługują 3 dni robocze na poszukiwanie pracy w przypadku, kiedy wypowiedzenie pracownikowi umowy o prace nastąpiło z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub z innych przyczyn niedotyczących pracowników.

W związku z tym, że dni na poszukiwanie pracy przysługują tylko, gdy okres wypowiedzenia wynosi przy najmniej 2 tygodnie. W związku z tym, z takich dni będzie mógł skorzystać pracownik zatrudniony na podstawie: umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy na czas określony zawartej na ponad 6 miesięcy i zawierającej klauzulę dopuszczającą wypowiedzenie umowy oraz umowy na okres próbny wynoszący 3 miesiące. Tylko bowiem w przypadku, tych umów okres wypowiedzenia wynosi co najmniej 2 tygodnie.

Wzór wniosku:

……………………………………. ………………………., dnia …………………………
…………………………………….
…………………………………….
Dane pracownika
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Dane pracodawcy

Wniosek o udzielenie zwolnienia na poszukiwanie pracy

Na podstawie art. 37 kodeksu pracy, w związku z wypowiedzeniem mi w dniu ………… r. umowy o pracę, wnoszę o udzielenie ….. dnia/dni* zwolnienia na poszukiwanie pracy.

………………………………………………..
Podpis pracownika

Wyrażam zgodę
………………………………………………..
Podpis pracodawcy

*Niepotrzebne skreślić