Zarząd Tesco Polska sp. z o.o.
Kraków ul. Kapelanka 56

Szanowni Państwo,

OZ NSZZ Solidarność Tesco (Polska) sp. z o. o., działając na podstawie przepisu art. 26 pkt 3 ustawy o związkach zawodowych, uprzejmie informuje o kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a to w zakresie zmian dot. dyżurów ( tzw. duty) w sklepach, pełnionych przez Specjalistów.

Uprzejmie wzywamy do odstąpienia od wdrożenia zmian w zakresie dyżurów pełnionych przez Specjalistów w sklepach oraz przedstawienia Państwa stanowiska w niżej przedstawionych kwestiach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

  1. Wprowadzone zmiany realizowane są z naruszeniem przepisów prawa pracy. Zlecone czynności wykraczają poza umówiony rodzaj pracy. Nie nastąpiło żadne zdarzenie prawne, które sankcjonowałoby zaistniałe zmiany w sposób zgodny z przepisami prawa pracy. Jednostronne wprowadzenie zmian przez pracodawcę, dla swej poprawności wymaga, żeby mieściło się w zakresie umówionego rodzaju pracy. Tak nie jest w przedmiotowym stanie faktycznym, w zakresie pracowników, którzy mają wykonywać pracę polegającą na pełnieniu 8 godzinnych dyżurów w sklepach (zmiana pierwsza lub druga ), które wiążą się z odpowiedzialnością dot. kadry zarządzającej. 
  2. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Specjaliści to pracownicy podstawowi i nie posiadają uprawnień do działania w imieniu Pracodawcy.
  3. Nie wszyscy Pracownicy którzy mają świadczyć pracę polegającą na pełnieniu dyżury przeszli szkolenia BHP w tym zakresie ani okoliczność świadczenia tego rodzaju pracy nie była przedmiotem okresowych badań lekarskich, ponadto nie wszyscy Pracownicy posiadają szkolenia ppoż i szkolenia z udzielania Pierwszej Pomocy.
  4. Wskazujemy, że świadczenie dodatkowej, rodzajowo odmiennej pracy od umówionej, może stanowić o powstaniu po stronie pracownika roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie za świadczoną pracę w tym zakresie. Brak wypłaty takiego dodatkowego wynagrodzenia może stanowić po Państwa stronie o nieprawidłowym naliczaniu i wypłacaniu wynagrodzenia.