Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco!

1 sierpnia 2019 r., NSZZ "Solidarność" otrzymał pismo z zawiadomieniem o zamiarze rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Poniżej zamieszczamy treść pisma:

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) Pracodawca Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą główną w Krakowie ul. Kapelanka 56, zawiadamia o zamiarze dokonania zwolnień grupowych.

1. Przyczyną zwolnień grupowych jest: 
a. Zamknięcie sklepów formatu Hipermarket:

- HM Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 13, 35-329 Rzeszów
- HM Żary, ul. Broni Pancernej 15, 68-200 Żary
- HM Gliwice (Helikal), ul. Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice 
- HM Tychy, ul. Towarowa 2, 43-100 Tychy

b. Zmiany struktur oraz redukcja zatrudnienia w sklepach na stanowiskach podstawowych i osób sprawujących nadzór nad pracownikami 
c. Likwidacja stoisk i działów w wybranych sklepach
d. Zmiany struktur organizacyjnych i redukcja zatrudnienia w Biurze Głównym 
e. Zakończenie dotychczasowych procesów zmian dotyczących struktur organizacyjnych sklepów, zamykanych jednostek, biura głównego. w związku z przyczynami ekonomicznymi.

2. Zwolnienia grupowe obejmą następujące grupy zawodowe:
a. Stanowiska podstawowe – maksymalnie 1 923 osoby
b. Stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami – maksymalnie 231 osób

3. Zwolnienia grupowe odbędą się w planowanym terminie 22.08.2019 – 31.10.2019r

4. Proponowane kryteria doboru pracowników w przypadku planowanych zwolnień grupowych:
: a. kwalifikacje zawodowe w tym umiejętności liderskie, kompetencje
b. dyspozycyjność 
c. praca zgodna z wartościami d. nienaganny przebieg zatrudnienia w ostatnim roku pracy 
e. sytuacja osobista
f. indywidualne podejście do klienta 
oraz w przypadku stanowisk sprawujących nadzór nad pracownikami 
a. ocena roczna pracy 2018/2019 
2z2

5. Pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi proponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy na innym stanowisku/ w innych jednostkach firmy.

6. O kolejności zwolnień decydować będzie:

a) termin zamknięcia sklepu lub implementacji nowej struktury. 
b) okres zatrudnienia u Pracodawcy oraz związany z tym ustawowy okres wypowiedzenia umowy o pracę.

7. Wszystkim pracownikom, którym nie zostanie złożona oferta pracy lub nie przyjmą złożonej oferty pracy zostanie zaoferowane zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowę o pracę. Pracownikom, którzy nie przyjmą propozycji rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron, wręczane będą wypowiedzenia umów o pracę.

8. Wszystkim pracownikom objętym procesem zwolnień grupowych zaoferowane będzie wsparcie w postaci: a. pakiety informacyjno-doradcze, b. spotkania informacyjno-doradcze, c. doradztwo telefoniczne.

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych, pracownikom przysługiwać będzie odprawa pieniężna w wysokości zgodnej z postanowieniami Ustawy.