Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco Polska!

Nie doszło do podpisała Porozumienia ws. zwolnień grupowych ponieważ NSZZ "Solidarność", nie wyraziła zgody, na warunki zaproponowane przez Pracodawcę dot. wypłat dodatkowego świadczenia.

Stoimy na stanowisku, że dodatkowe świadczenie powinni otrzymać wszyscy Pracownicy, którzy utracą pracę podczas zwolnień grupowych!

W naszej opinii pozbawianie dodatkowego świadczenia np. z powodu zwolnienia lekarskiego jest dyskryminowaniem tej grupy pracowników, która miała pecha zachorować albo miała wypadek w pracy lub planowany zabieg itd.
Trzeba pamiętać, że wśród tych Pracowników są i byli Pracownicy lojalnie i sumiennie pracujący przez wiele, wiele lat.

W związku z powyższym, Solidarność nie wyraziła zgody na niesprawiedliwe i krzywdzące Pracowników warunki, upoważniające do otrzymania dodatkowego świadczenia jako rekompensaty za utratę pracy.

Poniżej Regulamin procesu zwolnień grupowych ogłoszony przez Tesco Polska.

Przyczyną zwolnień grupowych jest:
a. Zamknięcie sklepów formatu Hipermarket, Compact Hipermarket oraz Supermarket:
- HM Bydgoszcz, ul. Toruńska 101, 85-817 Bydgoszcz,
- HM Warszawa Piastów, ul. Tysiąclecia 7, 05-820 Warszawa,
- CHM Sosnowiec, ul. 1-go Maja 21-23, 41-200 Sosnowiec,
- SM Warszawa Wolska, ul. Wolska 71/73, 01-229 Warszawa,
- SM Zabierzów, ul. Leśna 2A, 32-080 Zabierzów

b. Zmiany struktur oraz redukcja zatrudnienia w sklepach formatu Hipermarket na stanowiskach podstawowych i osób
sprawujących nadzór nad pracownikami;

c. Zamknięcie działów w wybranych sklepach;
d. Zakończenie dotychczasowych procesów zmian dotyczących struktur organizacyjnych sklepów, zamykanych
jednostek, biura głównego w tym obejmujących likwidację stanowisk lub redukcję zatrudnienia na określonych
stanowiskach; w związku z przyczynami ekonomicznymi.

WSTĘP
1. Podstawą prawną ogłoszenia Regulaminu jest art. 3 ust. 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., nr 90, poz. 844
ze zm.), dalej zwaną „Ustawą”.

2. U Pracodawcy wystąpiły przesłanki uzasadniające przeprowadzenie procedury zwolnień grupowych w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r.

3. Pracodawca w dniu 18.09.2019 poinformował przedstawicieli pracowników, funkcjonujące u Pracodawcy organizacje związkowe, o konieczności przeprowadzania zwolnień grupowych oraz przekazał im wszystkie wymagane przepisami informacje.

4. W okresie od dnia 19.09.2019 do dnia 09.10.2019 zostały przeprowadzone przez pracodawcę konsultacje zamiaru
przeprowadzenia zwolnień grupowych z działającymi u Pracodawcy organizacjami związkowymi.

5. Strony nie doszły do porozumienia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy, wobec czego Pracodawca ogłasza niniejszy
Regulamin zwolnień grupowych.
2
§1. PRZYCZYNA ZWOLNIENIA
Przyczyną zwolnień grupowych jest reorganizacja zakładu pracy związana z przyczynami ekonomicznymi, polegająca na:
a. Zamknięcie sklepów formatu Hipermarket, Compact Hipermarket oraz Supermarket:
- HM Bydgoszcz, ul. Toruńska 101, 85-817 Bydgoszcz,
- HM Warszawa Piastów, ul. Tysiąclecia 7, 05-820 Warszawa,
- CHM Sosnowiec, ul. 1-go Maja 21-23, 41-200 Sosnowiec,
- SM Warszawa Wolska, ul. Wolska 71/73, 01-229 Warszawa,
- SM Zabierzów, ul. Leśna 2A, 32-080 Zabierzów

b. Zmiany struktur oraz redukcja zatrudnienia w sklepach formatu Hipermarket na stanowiskach podstawowych i osób
sprawujących nadzór nad pracownikami;

c. Zamknięcie działów w wybranych sklepach;

d. Zakończenie dotychczasowych procesów zmian dotyczących struktur organizacyjnych sklepów, zamykanych
jednostek, biura głównego;
w związku z przyczynami ekonomicznymi.

§2. LICZBA PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH ZWOLNIENIAMI
Zwolnienia obejmą maksymalnie 2 117 osób.

§3. OKRES ZWOLNIENIA
Planowane zwolnienia grupowe nastąpią w okresie od 10.10.2019 – 31.01.2020 r. Ostatnie umowy o pracę rozwiążą się z dniem 30.04.2020 roku.

§4. KOLEJNOŚĆ ZWOLNIEŃ
1. O kolejności zwolnień decydować będzie okres wypowiedzenia umowy o pracę.
2. Pracodawca w okresie wypowiedzenia zachowuje prawo do udzielenia zaległego oraz należnego urlopu
wypoczynkowego. Po udzieleniu urlopu Pracodawca uprawniony jest do zwolnienia Pracownika z obowiązku
świadczenia pracy z zastrzeżeniem, że w przypadkach uzasadnionych, Pracodawca może odwołać zwolnienie
z obowiązku świadczenia pracy wzywając pracownika do pracy.

3. W okresie wypowiedzenia, na wniosek pracowników, z którymi dochodzi do rozwiązania umowy o pracę za
wypowiedzeniem, Pracodawca udzieli urlopu na poszukiwanie pracy zgodnie z kodeksem pracy.

§5. MOŻLIWOŚĆ UNIKNIĘCIA LUB ZMNIEJSZENIA ROZMIARU ZWOLNIENIA GRUPOWEGO
Zachodzi możliwość zmniejszenia zwolnienia grupowego. Pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproponowania
innego stanowiska lub pracy w innym sklepie.
3
§6. KRYTERIA DOBORU
1. W odniesieniu do zamykanych placówek, kryterium będzie zatrudnienie w sklepie przeznaczonym do zamknięcia.
W odniesieniu do pracowników zatrudnionych na likwidowanych i redukowanych stanowiskach, kryterium doboru będzie fakt zatrudnienia na takim stanowisku.

§7. DZIAŁANIA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ ZWALNIANYCH PRACOWNIKÓW
1. Wszystkim pracownikom, którzy nie podejmą zatrudnienia w innych działach/placówkach handlowych Pracodawcy lub z
którymi nie dojdzie do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, składane będą oświadczenia o wypowiedzeniu umów
o pracę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
2. Pracownikom zwalnianym z pracy w ramach zwolnienia grupowego przysługuje odprawa pieniężna zgodnie z art. 8 Ustawy,w wysokości:
a. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. krócej niż 2 lata;
b. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. od 2 do 8 lat;
c. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. ponad 8 lat.
3. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.


§8. DODATKOWA OFERTA PRACODAWCY DLA PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH PROCESEM ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
Ponadto Pracodawca przyzna pracownikom, z którymi dojdzie do rozwiązania stosunku pracy w ramach procesu
zwolnień grupowych na mocy porozumienia stron, dodatkowe świadczenie w wysokości jednomiesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego brutto pod warunkiem spełnienia warunków poniżej:
a. Dodatkowe świadczenie określone powyżej dla pracowników zatrudnionych w placówkach pracodawcy,
sklepach oraz biurach zostanie wypłacone pod warunkiem świadczenia pracy w okresie od 10 października
2019 do dnia rozwiązania umowy z zachowaniem 100% obecności w pracy.
b. 100% obecność w pracy oznacza - pracę zgodnie z grafikiem albo planem pracy wliczając: zaplanowany w
planie urlopowym urlop wypoczynkowy, opiekę na dziecko - 2 dni zgodnie z art. 188 KP oraz urlop na żądanie
zgłoszone na 7 dni wcześniej, Czas wolny w związku z transplantacją tkanek, organów, szpiku lub komórek
krwiotwórczych. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy przez Pracodawcę lub udzielenie urlopu
wypoczynkowego po zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy, nie obniża poziomu obecności
Pracownika w pracy, chyba że na skutek zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, udzielenia urlopu
wypoczynkowego lub innej nieobecności w okresie od dnia ogłoszenia regulaminu zwolnień grupowych do
dnia rozwiązania stosunku pracy, pracownik nie będzie w ogóle świadczył/wykonywał pracy pomiędzy 10
października 2019 a dniem rozwiązania umowy.
4
c. 100% obecność w pracy wykluczają nieobecności nieplanowane takie jak: zwolnienia lekarskie, zwolnienia
lekarskie – opieka na dziecko, zwolnienia lekarskie – opieka nad członkiem rodziny, nieobecność
nieusprawiedliwiona, nieobecność usprawiedliwiona niepłatna bądź płatna, dzień wolny w celu oddania krwi,
dni wykonywania badań lekarskich po powrocie do pracy po długotrwałej nieobecności.
d. Każdy pracownik, który zwróci się do Pracodawcy z prośbą o wsparcie w poruszaniu się po rynku pracy
otrzyma pakiet zawierający informacje dotyczące „Jak poruszać się po rynku pracy”.


§9. DOBROWOLNE ODEJŚCIA
Pracodawca, w sklepach objętych procesem, rozważy możliwość skorzystania z dobrowolnych odejść pracowników, którzy
uprawnieni są do świadczeń przedemerytalnych.


§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin zostanie podane do wiadomości załogi przez zamieszczenie treści na stronie internetowej „Moje
Tesco”.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2019