W dniu 29 marca 2021 r. NSZZ "Solidarność" otrzymał od Zarządu Tesco (Polska) sp. z o.o. poniższą informację:
 
 
Zawiadomienie Organizacji Związkowych o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych u pracodawcy.
  
Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) Pracodawca spółka Tesco (Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Kapelanka 56 zawiadamia o zamiarze dokonania zwolnień grupowych na następujących zasadach: 
 
1. Przyczyny planowanych zwolnień grupowych stanowią zmiany organizacyjne spowodowane względami ekonomicznymi i biznesowymi, w następującym zakresie: 
 
a. Zmiany struktur organizacyjnych skutkującej redukcją określonych stanowisk pracy oraz koniecznością zmniejszenia zatrudnienia na tych stanowiskach oraz likwidacją określonych stanowisk w Biurze Głównym, sklepach oraz centrum dystrybucyjnym, spowodowane likwidacją lub uproszczeniem określonych procesów, dostosowaniem struktur Biura Głównego  w okresie transformacji firmy i sprzedaży części działalności.
 
b. Zaprzestania prowadzenia działalności w ramach Biura Głównego w Krakowie przy ul. Kapelanka 54 i w Warszawie przy ul. Połczyńskiej i spowodowana tym likwidacja stanowisk pracy w ramach struktur Biura Głównego 
 
c. Dostosowania struktur zatrudnienia w sklepach w związku z nowym modelem operacyjnym poprzez likwidacje wskazanych stanowisk  oraz redukcji zatrudnienia na wskazanych stanowiskach oraz zmiany w zakresie warunków pracy i płacy pracowników, mogące skutkować zwolnieniami grupowymi. 
 
d. Zamknięcia sklepów formatu hipermarket kompaktowy:  • CHM Wrocław Bielany, ul. Czekoladowa 11, 55-040 Wrocław
 
e. Zakończenia dotychczasowych procesów zmian dotyczących struktur organizacyjnych Biura Głównego poprzez likwidację stanowisk lub redukcję zatrudnienia na określonych stanowiskach, w szczególności na skutek zaprzestania lub uproszczenia określonych procesów, zaprzestania świadczenia określonych usług na rzecz podmiotów grupy Tesco oraz konieczność dostosowania struktur w związku z przyczynami ekonomicznymi.
 
f. Zakończenia dotychczasowych procesów zmian w sklepach i Centrum Dystrybucyjnym poprzez w szczególności likwidację stanowisk pracy lub redukcję zatrudnienia na określonych stanowiskach.  
 
2. Zwolnienia grupowe obejmą następujące grupy zawodowe:
 
a. Stanowiska podstawowe 930 0sób.
 
b. Stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami – maksymalnie 300 osób.
 
3. Zwolnienia grupowe odbędą się w planowanym terminie 20.04.2021- 31.03.2022
 
W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych, pracownikom przysługiwać będzie odprawa pieniężna w wysokości zgodnej z postanowieniami Ustawy.