Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Tesco Polska!

Poniżej zamieszczamy informacje o krokach jakie podjął właściciel Tesco Dystrybucja - Grupa Saling:

Zawiadomienie o zamiarze rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników
Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) Pracodawca Tesco Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą główną w Krakowie ul. Kapelanka 56, zawiadamia o zamiarze dokonania zwolnień grupowych.
1. Przyczyną zwolnień grupowych są: a. Zmiany struktur organizacyjnych skutkujące likwidacją określonych stanowisk oraz koniecznością redukcji zatrudnienia spowodowane zaprzestaniem lub uproszczeniem określonych procesów, dostosowaniem struktur w okresie transformacji firmy oraz przyczynami ekonomicznymi.
2. Zwolnienia grupowe obejmą następujące grupy zawodowe: a. Stanowiska podstawowe – maksymalnie 180 osób b. Stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami – maksymalnie 20 osób
3. Zwolnienia grupowe odbędą się w planowanym terminie 30.06.2021 – 30.11.2021.
4. Proponowane kryteria doboru pracowników w przypadku planowanych zwolnień grupowych:
a. kwalifikacje zawodowe w tym umiejętności liderskie, kompetencje b. dyspozycyjność c. praca zgodna z wartościami d. ocena pracy na podstawie systemu oceny jakości pracy (W obszarach, których dotyczy) e. nienaganny przebieg zatrudnienia w ostatnim roku pracy f. sytuacja osobista g. W przypadku likwidacji stanowiska pracy – fakt zatrudnienia na likwidowanym stanowisku.
6. Pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi proponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy na innym stanowisku/ w innych jednostkach firmy.
5. O kolejności zwolnień decydować będzie: a. okres zatrudnienia u Pracodawcy oraz związany z tym ustawowy okres wypowiedzenia umowy o pracę.
b. termin zaprzestania prowadzenia działalności w ramach określonego stanowiska w centrum dystrybucyjnym.
6. Wszystkim pracownikom, którym nie zostanie złożona oferta pracy lub nie przyjmą złożonej oferty pracy zostanie zaoferowane zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowę o pracę. Pracownikom, którzy nie przyjmą propozycji rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron, wręczane będą wypowiedzenia umów o pracę.
7. Wszystkim pracownikom objętym procesem zwolnień grupowych zaoferowane będzie wsparcie w postaci: a. pakiety informacyjno-doradcze, b. spotkania informacyjno-doradcze, c. doradztwo telefoniczne.
W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych, pracownikom przysługiwać będzie odprawa pieniężna w wysokości zgodnej z postanowieniami Ustawy.