Koleżanki i Koledzy!
 
Poniżej treść pisma skierowanego do Pracodawcy:
Szanowni Państwo,
MOZ NSZZ „Solidarność” chciałaby zwrócić Państwa uwagę na Procedurę Sklepową (Opis pracy na stanowisku sprzedawca – procedury ogólne) ma ona bowiem charakter Regulaminu Pracy, zatem powinna być konsultowana z Organizacjami Związkowymi działającymi w Netto Indygo Sp. z o.o.
Ponadto, zwracamy również uwagę na zapisy procedury pkt. 1 lit. b, które odnoszą się do rozliczenia gotówkowego. W każdym sklepie Pracodawcy, obowiązuje pracowników odpowiedzialność materialna, związana z rozliczeniem gotówki znajdującej się w kasetce kasjerskiej. Po zakończeniu pracy Kierownik lub Zastępca Kierownika rozlicza kasjera, gotówka w kasetce powinna zgadzać się z rozliczeniem fiskalnym, a kasjer rozliczany jest zarówno z braków jak i z nadwyżki gotówki w kasie.
W związku z tym czynność związana z przeliczeniem kasetki przy rozpoczęciu pracy kasjera jest czynnością wynikającą z zapisów umowy o pracę i powinna wliczać się do czasu pracy. Obecne rozwiązanie stawia Pracowników przed dylematem: z jednej strony podjęcia ryzyka odpowiedzialności materialnej za ew. niedobory w kasetce z drugiej zaś strony podejmowania dodatkowych, niepłatnych czynności nie wliczanych do czasu pracy a wykonywanych w interesie Pracodawcy.
W związku z powyższym MOZ NSZZ „Solidarność” wzywa Pracodawcę do podjęcia działań, które prowadzą do uregulowań zgodnych z obowiązującym prawem tj. ustawą o związkach zawodowych oraz kodeksem pracy. W razie niezastosowania się do wezwania rozważymy zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.