Koleżanki i Koledzy! 

Poniżej treść otrzymanego pisma ws. zamykanych sklepów. 

30 maja 2018 r,

Powiadomienie o zamiarze rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników.


Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) Pracodawca Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą główną w Krakowie ul. Kapelanka 56, zawiadamia o zamiarze dokonania zwolnień grupowych. 


1. Przyczyną zwolnień grupowych jest: 
a. zamknięcie sklepów formatu Hipermarket Tesco Polska Sp. z o.o. w lokalizacjach Wrocław ul. Paprotna 7, Kalisz al. Wojska Polskiego 2, sklepu formatu Supermarket Tesco Polska Sp. z o.o. w lokalizacji: Warszawa ul. Toruńska 92, w związku z zakończeniem umów najmu lub w związku z przyczynami ekonomicznymi. 
b. zakończenie dotychczasowych procesów zmian dotyczących struktur organizacyjnych sklepów, zamykanych jednostek oraz w obszarze personalnym - operacje.
2. Zwolnienia z pracy obejmą następujące grupy zawodowe:
a. Stanowiska podstawowe – maksymalnie 211 osób,
b. Stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami – maksymalnie 29 osoby. 
3. Zwolnienia grupowe odbędą się w planowanym terminie 20 czerwca – 10 sierpnia 2018r.
4. Proponowane kryteria doboru pracowników w przypadku planowanych zwolnień:
a. kwalifikacje zawodowe w tym umiejętności liderskie, kompetencje
b. dyspozycyjność
c. praca zgodna z wartościami
d. nienaganny przebieg zatrudnienia w ostatnim roku pracy e. sytuacja osobista oraz w przypadku stanowisk sprawujących nadzór nad pracownikami:
f. ocena pracy roczna (2016/17) 
5. Pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi proponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy na innym stanowisku/ w innych jednostkach firmy.
6. O kolejności zwolnień decydować będzie: Okres zatrudnienia u Pracodawcy oraz związany z tym ustawowy okres wypowiedzenia umowy o pracę. 
7. Wszystkim pracownikom, którym nie zostanie złożona oferta pracy lub nie przyjmą złożonej oferty pracy zostanie zaoferowane zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowę o pracę. Pracownikom, którzy nie przyjmą propozycji rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron, składane będą wypowiedzenia umów o pracę. 
8. Wszystkim pracownikom objętym procesem zwolnień grupowych zaoferowane będzie wsparcie w postaci:
a. pakiety informacyjno-doradcze,
b. spotkania informacyjno-doradcze,
c. doradztwo telefoniczne.
9. W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, pracownikom przysługiwać będzie odprawa pieniężna w wysokości zgodnej z postanowieniami Ustawy.