Koleżanki i Koledzy! Pracownicy!

Poniżej zamieszczamy treść regulaminu dot. zwolnień grupowych ogłoszonych 4 czerwca 2019 r. przez Tesco:

Regulamin dotyczy procesu zwolnień grupowych obejmujących:

a. Zamknięcie sklepów formatu Hipermarket: - HM Olsztyn ul. Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn - HM Ruda Śląska ul. 1-go Maja 370a, 41-700 Ruda Śląska - HM Nowy Sącz ul. Prażmowskiego 11, 33-300 Nowy Sącz - HM Starogard Gdański ul. Zblewska 5, 83-200 Starogard Gdański b. Zamknięcie Centrum Dystrybucji Tesco (Polska) z o.o. w Komornikach ul. Krzysztofa Kolumba 25, 62-052 Komorniki 
c. Zmiana struktur w sklepach formatu CHM na stanowiskach osób sprawujących nadzór nad pracownikami 
d. Zmiany struktur w sklepach na stanowiskach podstawowych i osób sprawujących nadzór nad pracownikami e. Zmiany struktur organizacyjnych w Biurze Głównym f. Zakończenie dotychczasowych procesów zmian dotyczących struktur organizacyjnych sklepów, zamykanych jednostek, centrum dystrybucyjnych, biura głównego


1. Podstawą prawną ogłoszenia Regulaminu jest art. 3 ust. 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., nr 90, poz. 844 ze zm.), dalej zwaną „Ustawą”. 
2. U Pracodawcy wystąpiły przesłanki uzasadniające przeprowadzenie procedury zwolnień grupowych w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. 
3. Pracodawca w dniu 04.06.2019 poinformował przedstawicieli pracowników, funkcjonujące u Pracodawcy organizacje związkowe, o konieczności przeprowadzania zwolnień grupowych oraz przekazał im wszystkie wymagane przepisami informacje.
4. W okresie od dnia 04.06.2019 do dnia 24.06.2019 zostały przeprowadzone przez pracodawcę konsultacje zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych z działającymi u Pracodawcy organizacjami związkowymi. 
5. Strony nie doszły do porozumienia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy, wobec czego Pracodawca ogłasza niniejszy Regulamin zwolnień grupowych. 

§1. PRZYCZYNA ZWOLNIENIA

Przyczyną zwolnień grupowych jest reorganizacja zakładu pracy związana z przyczynami ekonomicznymi, polegająca na: 
a. Zamknięciu sklepów formatu Hipermarket: - HM Olsztyn ul. Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn - HM Ruda Śląska ul. 1-go Maja 370a, 41-700 Ruda Śląska - HM Nowy Sącz ul. Prażmowskiego 11, 33-300 Nowy Sącz - HM Starogard Gdański ul. Zblewska 5, 83-200 Starogard Gdański 
b. Zamknięciu Centrum Dystrybucji Tesco (Polska) z o.o. w Komornikach ul. Krzysztofa Kolumba 25, 62-052 Komorniki
c. Zmianie struktur w sklepach formatu CHM na stanowiskach osób sprawujących nadzór nad pracownikami 
d. Zmianie struktur w sklepach na stanowiskach podstawowych i osób sprawujących nadzór nad pracownikami e. Zmianie struktur organizacyjnych w Biurze Głównym f. Zakończeniu dotychczasowych procesów zmian dotyczących struktur organizacyjnych sklepów, zamykanych jednostek, centrum dystrybucyjnych, biura głównego

§2. LICZBA PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH ZWOLNIENIAMI

Zwolnienia obejmą maksymalnie 1 480 osób.

§3. OKRES ZWOLNIENIA

Planowane zwolnienia grupowe nastąpią w okresie od 25.06. – 31.07.2019 r. Ostatnie umowy o pracę rozwiążą się z dniem 31.10.2019 roku.

§4. KOLEJNOŚĆ ZWOLNIEŃ

1. O kolejności zwolnień decydować będzie okres wypowiedzenia umowy o pracę. 
2. Pracodawca w okresie wypowiedzenia zachowuje prawo do udzielenia zaległego oraz należnego urlopu wypoczynkowego. Po udzieleniu urlopu Pracodawca uprawniony jest do zwolnienia Pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zastrzeżeniem, że w przypadkach uzasadnionych, Pracodawca może odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy wzywając pracownika do pracy. 
3. W okresie wypowiedzenia, na wniosek pracowników, z którymi dochodzi do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, Pracodawca udzieli urlopu na poszukiwanie pracy zgodnie z kodeksem pracy

§5. MOŻLIWOŚĆ UNIKNIĘCIA LUB ZMNIEJSZENIA ROZMIARU ZWOLNIENIA GRUPOWEGO 
Zachodzi możliwość zmniejszenia zwolnienia grupowego. Pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproponowania innego stanowiska lub pracy w innym sklepie.

§7. DZIAŁANIA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ ZWALNIANYCH PRACOWNIKÓW 
1. Wszystkim pracownikom, którzy nie podejmą zatrudnienia w innych działach/placówkach handlowych Pracodawcy lub z którymi nie dojdzie do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, składane będą oświadczenia o wypowiedzeniu umów o pracę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 
2. Pracownikom zwalnianym z pracy w ramach zwolnienia grupowego przysługuje odprawa pieniężna zgodnie z art. 8 Ustawy, w wysokości: a. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. krócej niż 2 lata; b. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. od 2 do 8 lat; c. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. ponad 8 lat. 3. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 


§8. DODATKOWA OFERTA PRACODAWCY DLA PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH PROCESEM ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH 
Ponadto Pracodawca przyzna pracownikom, z którymi dojdzie do rozwiązania stosunku pracy w ramach procesu zwolnień grupowych na mocy porozumienia stron dodatkowe świadczenie w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto pod warunkiem spełnienia warunków poniżej: 

a. Dodatkowe świadczenie określone powyżej dla pracowników zatrudnionych w placówkach pracodawcy: sklepach, centrach dystrybucyjnych oraz biurach zostanie wypłacone pod warunkiem świadczenia pracy w okresie od 25 czerwca 2019 do dnia rozwiązania umowy z zachowaniem 100% obecności w pracy. 
b. 100% obecność w pracy oznacza pracę zgodnie z grafikiem albo planem pracy wliczając: zaplanowany w planie urlopowym urlop wypoczynkowy, opieka na dziecko - 2 dni zgodnie z art. 188 KP, oraz urlop na żądanie zgłoszone na 7 dni wcześniej, oraz czas wolny w związku z transplantacją tkanek, organów, szpiku lub komórek krwiotwórczych. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy przez Pracodawcę lub udzielenie urlopu wypoczynkowego po zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy, nie obniża poziomu obecności Pracownika w pracy, chyba że na skutek zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, udzielenia urlopu wypoczynkowego lub innej nieobecności w okresie od dnia ogłoszenia regulaminu zwolnień grupowych do dnia rozwiązania stosunku pracy, pracownik nie będzie w ogóle świadczył pracy pomiędzy 25 czerwca 2019 a dniem rozwiązania umowy. 
c. 100% obecność w pracy wykluczają: nieobecności nieplanowane takie jak: zwolnienia lekarskie, zwolnienia lekarskie – opieka na dziecko, zwolnienia lekarskie – opieka nad członkiem rodziny, nieobecność nieusprawiedliwiona, nieobecność usprawiedliwiona niepłatna bądź płatna, dzień wolny w celu oddania krwi. 
d. Każdy pracownik objęty procesem zwolnień grupowych który nabędzie prawo do świadczenia jubileuszowego od dnia ogłoszenia regulaminu do dnia 31.12.2019, otrzyma świadczenie jubileuszowe zgodnie z przyjętymi u pracodawcy zasadami przyznania świadczenia jubileuszowego. e. Każdy pracownik, który zwróci się do Pracodawcy z prośbą o wsparcie w poruszaniu się po rynku pracy otrzyma pakiet zawierający informacje dotyczące „ Jak poruszać się po rynku pracy „ 
§9. DOBROWOLNE ODEJŚCIA 
Pracodawca, w sklepach objętych procesem, rozważy możliwość skorzystania z dobrowolnych odejść pracowników, którzy uprawnieni są do świadczeń przedemerytalnych.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1) Niniejszy regulamin zostanie podane do wiadomości załogi przez zamieszczenie treści na stronie internetowej „Moje Tesco”.

2) Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2019