Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco Polska!

5 kwietnia 2019 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność „ Tesco (Polska) sp. z o. o., działając na podstawie przepisu art. 26 ustawy o związkach zawodowych, przesłała postulaty dot.wzrostu wynagrodzeń dla Pracowników Tesco Polska w roku finansowym 2019/2020.

Podczas spotkania ws. postulatów podwyżkowych i wzrostu wynagrodzenia w Tesco Polska, Przedstawiciele Pracodawcy poinformowali stronę związkową, że nie jest przewidziany wzrostwynagrodzenia w roku 2019 dla Pracowników Tesco Polska. 
Pracodawca dotychczas nie przedstawił żadnych danych finansowych, które uzasadniają decyzję Zarządu Tesco.
Trwająca restrukturyzacja zakładu pracy i zmiana organizacji pracy w Tesco Polska nie jest i nie może być przyczyną usprawiedliwiania braku godziwego wynagrodzenia za pracę dla Pracowników w Polsce, tym bardziej, że Firma Matka w Wielkiej Brytanii ogłasza dla Pracowników ponad 10 % wzrost wynagrodzenia (źródło: Bankier.pl 11 czerwca 2019 r.)

Natomiast Pracownicy Tesco Polska, z roku na rok i z miesiąca na miesiąc mogą jedynie liczyć na przybywające obowiązki, obciążenie dodatkową pracą w wyniku redukcji zatrudnienia. 
Tesco w Wielkiej Brytanii, na około 732 sklepy zatrudnia 410 tysięcy pracowników (źródło: Wiadomości Moje COVENTRY 28 stycznia 2019 r.), w Polsce na około 350 sklepów zatrudnia 17,3 tysiąca Pracowników. Uśredniając, w Wielkiej Brytanii na jeden sklep przypada około 560 pracowników, a w Polsce na jeden sklep przypada 50 Pracowników!

Czy Polscy Pracownicy na takie warunki pracy powinni się godzić?!
Czy Pracownicy w Polsce mają "4 ręce".?! 
Czy Polscy Pracownicy powinni pracować za 10?!

W związku z powyższy NSZZ "Solidarność" wystąpiła z żądaniami podwyżek wynagrodzenia, treść pisma przekazanego do Przedstawicieli Pracodawcy:

Wrocław, 25 czerwca 2019 r. 
Tesco Polska sp. z o.o 30 -347
Kraków ul. Kapelanka 56

Zgłoszenie sporu zbiorowego

OZ NSZZ Solidarność przy Tesco (Polska) sp. z o. o., działając na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (ursz), przedstawia żądania w zakresie warunków płac:

1. Pracownicy podstawowi wszystkich grup płacowych w sklepach wszystkich formatów, od 1 lipca 2019 r., podwyżka wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 350 zł brutto. 
2. Pracownicy na stanowiskach: – Kierownik Sklepu, – Zastępca Kierownika - Kierownik Zespołu, od 1 lipca 2019 r. podwyżka wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 200 zł brutto.

Działając na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ursz wskazujemy dzień 1 lipca 2019 r. jako termin uwzględnienia w/w postulatów.