Regulamin w sprawie zwolnień grupowych u pracodawcy, w spółce Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.Kapelanka 56, 30-347 Kraków,  Tesco,ogłoszony na skutek nieosiągnięcia porozumienia z działającymi u Pracodawcy organizacjami związkowymi.

Regulamin dotyczy procesu zwolnień grupowych obejmujących:

a. Zamknięcie sklepów formatu Hipermarket:
- HM Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 13, 35-329 Rzeszów
- HM Żary, ul. Broni Pancernej 15, 68-200 Żary
- HM Gliwice (Helikal), ul. Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice
- HM Tychy, ul. Towarowa 2, 43-100 Tychy

b. Zmiany struktur oraz redukcja zatrudnienia w sklepach na stanowiskach podstawowych i osób sprawujących nadzór nad pracownikami

c. Likwidacja stoisk i działów w wybranych sklepach

d. Zmiany struktur organizacyjnych i redukcja zatrudnienia w Biurze Głównym

e. Zakończenie dotychczasowych procesów zmian dotyczących struktur organizacyjnych sklepów, zamykanych jednostek, biura głównego.
w związku z przyczynami ekonomicznymi.

 

WSTĘP


1. Podstawą prawną ogłoszenia Regulaminu jest art. 3 ust. 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., nr 90, poz. 844 ze zm.), dalej zwaną „Ustawą”.
2. U Pracodawcy wystąpiły przesłanki uzasadniające przeprowadzenie procedury zwolnień grupowych w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r.
3. Pracodawca w dniu 01.08.2019 poinformował przedstawicieli pracowników, funkcjonujące u Pracodawcy organizacje związkowe, o konieczności przeprowadzania zwolnień grupowych oraz przekazał im wszystkie wymagane przepisami informacje.
4. W okresie od dnia 01.08.2019 do dnia 21.08.2019 zostały przeprowadzone przez pracodawcę konsultacje zamiaru
przeprowadzenia zwolnień grupowych z działającymi u Pracodawcy organizacjami związkowymi.
5. Strony nie doszły do porozumienia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy, wobec czego Pracodawca ogłasza niniejszy
Regulamin zwolnień grupowych.


§1. PRZYCZYNA ZWOLNIENIA


Przyczyną zwolnień grupowych jest reorganizacja zakładu pracy związana z przyczynami ekonomicznymi, polegająca na:
a. Zamknięciu sklepów formatu Hipermarket:
- HM Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 13, 35-329 Rzeszów
- HM Żary, ul. Broni Pancernej 15, 68-200 Żary
- HM Gliwice (Helikal), ul. Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice
- HM Tychy, ul. Towarowa 2, 43-100 Tychy
b. Zmiany struktur oraz redukcja zatrudnienia w sklepach na stanowiskach podstawowych i osób sprawujących nadzór nad pracownikami
c. Likwidacji stoisk i działów w wybranych sklepach
d. Zmianie struktur organizacyjnych i redukcji zatrudnienia w Biurze Głównym
e. Zakończeniu dotychczasowych procesów zmian dotyczących struktur organizacyjnych sklepów, zamykanych
jednostek, biura głównego.


§2. LICZBA PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH ZWOLNIENIAMI


Zwolnienia obejmą maksymalnie 2 154 osób.


§3. OKRES ZWOLNIENIA


Planowane zwolnienia grupowe nastąpią w okresie od 22.08. – 31.10.2019 r. Ostatnie umowy o pracę rozwiążą się z dniem 31.01.2020 roku.


§4. KOLEJNOŚĆ ZWOLNIEŃ


1. O kolejności zwolnień decydować będzie okres wypowiedzenia umowy o pracę.
2. Pracodawca w okresie wypowiedzenia zachowuje prawo do udzielenia zaległego oraz należnego urlopu wypoczynkowego. Po udzieleniu urlopu Pracodawca uprawniony jest do zwolnienia Pracownika z obowiązku
świadczenia pracy z zastrzeżeniem, że w przypadkach uzasadnionych, Pracodawca może odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy wzywając pracownika do pracy.
3. W okresie wypowiedzenia, na wniosek pracowników, z którymi dochodzi do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, Pracodawca udzieli urlopu na poszukiwanie pracy zgodnie z kodeksem pracy


§5. MOŻLIWOŚĆ UNIKNIĘCIA LUB ZMNIEJSZENIA ROZMIARU ZWOLNIENIA GRUPOWEGO


Zachodzi możliwość zmniejszenia zwolnienia grupowego. Pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproponowania innego stanowiska lub pracy w innym sklepie.


§6. KRYTERIA DOBORU


1. W odniesieniu do zamykanych placówek, kryterium będzie zatrudnienie w sklepie przeznaczonym do zamknięcia. W
odniesieniu do pracowników zatrudnionych na likwidowanych i redukowanych stanowiskach, kryterium doboru będzie fakt zatrudnienia na takim stanowisku.
2. W przypadku redukcji zatrudnienia na określonych stanowiskach, Pracodawca kierował się będzie wybranymi spośród poniższych kryteriów doboru, w zależności od grupy porównawczej:
a. kwalifikacje zawodowe w tym umiejętności liderskie, kompetencje, wiedza specjalistyczna , potencjał
do rozwoju
b. dyspozycyjność /obecność
c. praca zgodna z wartościami
d. nienaganny przebieg zatrudnienia w ostatnim roku pracy
e. sytuacja osobista
f. indywidualne podejście do klienta
oraz dodatkowo w przypadku stanowisk sprawujących nadzór nad pracownikami
g. ocena roczna pracy 2018/2019 


§7. DZIAŁANIA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ ZWALNIANYCH PRACOWNIKÓW


1. Wszystkim pracownikom, którzy nie podejmą zatrudnienia w innych działach/placówkach handlowych Pracodawcy lub z
którymi nie dojdzie do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, składane będą oświadczenia o wypowiedzeniu umów o pracę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
2. Pracownikom zwalnianym z pracy w ramach zwolnienia grupowego przysługuje odprawa pieniężna zgodnie z art. 8 Ustawy,
w wysokości:
a. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. krócej niż 2 lata;
b. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. od 2 do 8 lat;
c. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. ponad 8 lat.
3. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.


§8. DODATKOWA OFERTA PRACODAWCY DLA PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH PROCESEM ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH


Ponadto Pracodawca przyzna pracownikom, z którymi dojdzie do rozwiązania stosunku pracy w ramach procesu zwolnień grupowych na mocy porozumienia stron, dodatkowe świadczenie w wysokości jednomiesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego brutto pod warunkiem spełnienia warunków poniżej:
a. Dodatkowe świadczenie określone powyżej dla pracowników zatrudnionych w placówkach pracodawcy,
sklepach oraz biurach zostanie wypłacone pod warunkiem świadczenia pracy w okresie od 22 sierpnia 2019 do dnia rozwiązania umowy z zachowaniem 100% obecności w pracy.
b. 100% obecność w pracy oznacza - pracę zgodnie z grafikiem albo planem pracy wliczając: zaplanowany w planie urlopowym urlop wypoczynkowy, opiekę na dziecko - 2 dni zgodnie z art.188 KP oraz urlop na żądanie
zgłoszone na 7 dni wcześniej, Czas wolny w związku z transplantacją tkanek, organów, szpiku lub komórek krwiotwórczych. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy przez Pracodawcę lub udzielenie urlopu
wypoczynkowego po zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy, nie obniża poziomu obecności
Pracownika w pracy, chyba że na skutek zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, udzielenia urlopu wypoczynkowego lub innej nieobecności w okresie od dnia ogłoszenia regulaminu zwolnień grupowych do dnia rozwiązania stosunku pracy, pracownik nie będzie w ogóle świadczył/wykonywał pracy pomiędzy 22
sierpnia 2019 a dniem rozwiązania umowy.
c. 100% obecność w pracy wykluczają nieobecności nieplanowane takie jak: zwolnienia lekarskie, zwolnienia
lekarskie – opieka na dziecko, zwolnienia lekarskie – opieka nad członkiem rodziny, nieobecność nieusprawiedliwiona, nieobecność usprawiedliwiona niepłatna bądź płatna, dzień wolny w celu oddania krwi,
dni wykonywania badań lekarskich po powrocie do pracy po długotrwałej nieobecności.
d. Każdy pracownik objęty procesem zwolnień grupowych który nabędzie prawo do świadczenia jubileuszowego
od dnia ogłoszenia regulaminu do dnia 31.12.2019, otrzyma świadczenie jubileuszowe zgodnie z przyjętymi u pracodawcy zasadami przyznania świadczenia jubileuszowego.
e. Każdy pracownik, który zwróci się do Pracodawcy z prośbą o wsparcie w poruszaniu się po rynku pracy
otrzyma pakiet zawierający informacje dotyczące „ Jak poruszać się po rynku pracy „ 


§9. DOBROWOLNE ODEJŚCIA


Pracodawca, w sklepach objętych procesem, rozważy możliwość skorzystania z dobrowolnych odejść pracowników, którzy uprawnieni są do świadczeń przedemerytalnych.


§10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1) Niniejszy regulamin zostanie podane do wiadomości załogi przez zamieszczenie treści na stronie internetowej „Moje Tesco”.
2) Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2019.